ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Official Information Center, KhonKaen Governor's Office | ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 4 | โทร. 0-4323-9381 | website :http://www.oic.go.th/INFOCENTER88/8855/#