หน้าหลัก หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์

การจัดงานพิธี "วันปิยะมหาราช" ประจำปี 2560

จังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 "พระปิยะมหาราช" ประจำปี 2560 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
สำหรับการจัดงานพิธี "วันปิยะมหาราช" ประจำปี 2560 ในระดับอำเภอขอให้พิจารณาใช้แนวทางของจังหวัด หรือตามแนวทางที่เคยปฏิบัติในปีที่ผ่่านมา รายละเอียดตามแนบ
   เอกสารที่แนบ
 ดาวน์โหลดเอกสาร
--------------------------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• การกำหนดวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำปีภาคตะวันออก
• ขอเชิญร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมน
• การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565
• การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
• ขอเชิญร่วมพิธีรำลึก ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
• การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ ตามมาตรา 54 แห่ง พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484
• รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ
• รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
• ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยระดับจังหวัด
• โครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี 2564 "สุขภาพจิตไทย วัดใจไปด้วยกัน"
• การได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำ
• ขอเชิญร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
• การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเข้ารับการสรรหาเ็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสร
• ประกาศกรมทางหลง เรื่อง สรุปผลการปชุมเพื่อหารือรูปแบบโครงการสำรวจและออกแบบทางหลงง 4 ช่องจราจร
• การใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ครบวันหมดอายุและบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมิได้เปลี่ยนคำนำหน้า
• ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์
• ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและ
• ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ เป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานวิเคร
• การมอบตราสัญลักษณ์เพื่อรับรองการเป็นพื้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะ
• 
• ประกาศ กำหนดให้ผู้เข้าสอบตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติบัต
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
• การอบรมหลักสูตรซีอีโอเรียนรู้ประสบการณ์ รุ่นที่ 2
• กำหนดวัน เวลา และสถานที่ การประเมินครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่ทำการปกครองจังห
• ขอให้หัวหน้าส่วนราชการอยู่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
• การประกวดบทความภาษาจีนเพื่อชิงทุนการศึกษาจากกงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น
• วิธีการเข้าสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัด กระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ ZOOM
• ประกาศสำนักงานธารักษ์พื้นที่ขอนแก่น เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปลูกสร้างอาคารยกกรร
• ประกาศเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ และวิธีการสรรหาพนักงานราชการเฉพาะกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย
• ขอเชิญร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิพโลภิกขุ
• ประกาศเลื่อนการทดสอบประเมินความรู้ ความสามารถทักษะ สมรถถนะ พนักงานราชการทั่วไป ของที่ทำการปกครองจังห
• ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการสึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
• การนำชุดแบบอักษรพระราชทาน "จุฬาภรณ์ลิชขิต" บรรจุเป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย แบบที่ 14
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ขยายวันสอบเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำหน่งนักวิชาการแรงงาน
• การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกา
• ประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบ พนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงทรวงมหาด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่ทำการปกครอง
• การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
• ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ผ่อนผันการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่
• ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
• การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2
• โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านความมั่นคงทางการศึกษา กรณีต้นกล้าคนหนองเรือ ส่งน้องเรียนจบ
• การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน
• โครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 2564
• ประกาศเลื่อนสอบเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น
• การอบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร” รุ่นที่ 3
• การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 และ 2 และการประชุมกลุ่มย่อยการวางผังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร
• ขอให้หัวหน้าส่วนราชการอยู่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื
• การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2
• ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564"
• การอบรมหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์สำหรับผู้นำธุรกิจยุคดิจิทัล (Hybrid Learning)
• ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
• ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
• ชี้แจงแนวทางเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้ยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
• การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
• การประกาศวันจัดประชุมและนิทรรศการแห่งชาติให้เป็นวันสำคัญของชาติ
• การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564
• การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุ
• อบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการส่งเสริมประสบการณ์และสร้างองค์ความรู้ในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
• ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
• การรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษา สำรวจ ออกแบบเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็ยน้ำกุดนาแซง จังหวัดขอนแก่น ครั้
• ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
• การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล
• ขอเชิญร่วมงานวันรัฐพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
• 
• ขอให้หัวหน้าส่วนราชการอยู่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื
• การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคสำหรับสถานที่ทำงานในจังหวัดขอนแก่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาของโรค
• การแต่งตั้งกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่างๆ ในจังหวัด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมยุวชนแระชาธิปไตย ประจำปี 2564
• ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไ
• มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพ
• ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจัดรีบรมราชวงศ์"
• 
• ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเ
• ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั่น "พ้นภัย"
• ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
• การให้บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
• มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์
• การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดขอนแก่น
• หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารของจังหวัดขอนแก่น (พคบ.ขอนแก่น) รุ่นที่ 1
• 
• การเฝ้าระวังและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
• ประกาศรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมกินกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2564
• การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเราชนะ
• ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด
• ข้อแจ้งข้อมูลการพบเห็นหมึกสายวงฟ้า (Blue – ringed octopus)
• การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ และกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค
• ข้อแนะนำการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน ZOOM
• บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
• ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช"
• ขอเชิญร่วมงานวันรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"