หน้าหลัก หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมยุวชนแระชาธิปไตย ประจำปี 2564

ตามที่จังหวัดขอนแก่น ประกาศรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองในระบบอบประชาธิปไตย นั้น
จังหวัดขอนแก่นขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมยุวชนแระชาธิปไตย ประจำปี 2564 (รายละเอียดตามแนบ)
   เอกสารที่แนบ
 ดาวน์โหลดเอกสาร
--------------------------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• การแต่งตั้งกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่างๆ ในจังหวัด
• ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไ
• มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพ
• ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจัดรีบรมราชวงศ์"
• 
• ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเ
• ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั่น "พ้นภัย"
• ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
• การให้บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
• มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์
• การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดขอนแก่น
• หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารของจังหวัดขอนแก่น (พคบ.ขอนแก่น) รุ่นที่ 1
• 
• การเฝ้าระวังและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
• ประกาศรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมกินกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2564
• การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเราชนะ
• ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด
• ข้อแจ้งข้อมูลการพบเห็นหมึกสายวงฟ้า (Blue – ringed octopus)
• การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ และกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค
• ข้อแนะนำการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน ZOOM
• บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
• ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช"
• ขอเชิญร่วมงานวันรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
• หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีผลการฝึกอบรมสัมมนา การโฆษณา ประชาส
• ผลการออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ ประจำปี 2563
• ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
• 
• การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
• ขอเชิญร่วมพิธี "เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมห
• ขอเชิญร่วมพิธีรำลึกถึง ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
• ขอซักซ้อมความเข้าใจในการยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
• ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการ ตามโครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานราก
• ผลิตภัณฑ์และบัญชีนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ์ในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไ
• ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการ ตามโครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรา
• ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการ ตามโครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานราก
• การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ
• การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.2563-2565) และแผนปฏิบัติราชการสำนัก
• ขอเชิญร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
• ขอเชิญร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
• ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง
• ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคุดเลือกและจัดจ้างปฏิบัติงาน ของทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแกน
• การจัดทำคู่มือติดต่อประสานงานจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
• ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
• ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"
• แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2564) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
• ตารางการรับฟังวิทยุมหาดไทยชวนรู้ประจำเดือนกันยายน63
• ระบบตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT License Check)
• แนวทางการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล
• วันพระราชทานธงชาติไทย
• เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับทบทวนปี 65)
• การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)
• กำชับการดูแลรักษาความปลอดภัยสถานการณ์ในช่วงวันหยุดราชการ
• แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2563) ของกระทรวงมหาดไทย
• เชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
• การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ (อำเภอ)
• การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
• มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ
• เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
• การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
• การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกรานต์สงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2563
• ขอเชิญรับฟังวิทยุมหาดไทยชวนรู้ประจำเดือนกรกฎาคม63
• ขอให้ประชาชนที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงตามที่ปรากฎข่าว ตั้งแต่วันที่ 8 -11กรกฎาคม2563 และผู้สัมผัสใ
• การประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน)
• การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2
• การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2
• ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
• ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ประจำเดือนมิถุนายน2563
• Down load คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้อนกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19
• ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 16
• ให้สำรวจกลุ่มตัวอย่างในระดับชุมชน เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนในส่วนภูมิภาค
• ซักซ้อมมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (
• นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวชายหาด
• การดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (NEW Normal)
• คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
• การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 1 (พ.ศ.2563-2565)
• ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 15
• ซักซ้อมมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (
• ให้หัวหน้าส่วนราชการอยู่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้
• ขอให้เผยแพร่สื่อให้ความรู้เรื่อง การดูแลตัวเอง
• การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (อำเภอ)
• การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
• ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
• ข่าวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
• แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
• ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสํารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ ในเขตท้องที่ จังหวัดขอนแก
• การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน ปี 2565) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
• การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน ปี 2565) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
• ขอให้ลดธงลงครึ่งเสาเพื่อถวายความอาลัย
• การจัดกิจกรรมอันเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563
• สารรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ)
• ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 13
• ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 12
• ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 11
• ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2
• เชิญร่วมงานพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
• การจัดประชุมวีดีทัศน์ทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยแอปพลิเคชัน ZOOM (ZOOM Application)
• ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนเมษายน2563
• ข้อแนะนำในการขอใช้แอลกอฮอล์แปลงสภาพเพื่อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ
• ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินการจัดงานพระราชพิธี งานพิธี และงานกิจกรรมสาธารณะต่างๆ