หน้าหลัก หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์

ขอให้ลดธงลงครึ่งเสาเพื่อถวายความอาลัย

ด้วย สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า ฟราจาโกโม ดัลลา ตอร์เร เดล เตมปีโอ ดี ซันกวีเนตโต (His Most Eminent Highness Fra' Giacomo Dalla Torre del Sanguinetto) เจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 นายกรัฐมนตรีจึงได้คำสั่งให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ลดธงลงครึ่งเสาทั่วราชการอาณาจักร โดยมีรายละเอียดตามแนบ
   เอกสารที่แนบ
 ดาวน์โหลดเอกสาร
--------------------------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ขอเชิญร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมน
• การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565
• การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
• ขอเชิญร่วมพิธีรำลึก ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
• การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ ตามมาตรา 54 แห่ง พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484
• รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ
• รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
• ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยระดับจังหวัด
• โครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี 2564 "สุขภาพจิตไทย วัดใจไปด้วยกัน"
• การได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำ
• ขอเชิญร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
• การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเข้ารับการสรรหาเ็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสร
• ประกาศกรมทางหลง เรื่อง สรุปผลการปชุมเพื่อหารือรูปแบบโครงการสำรวจและออกแบบทางหลงง 4 ช่องจราจร
• การใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ครบวันหมดอายุและบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมิได้เปลี่ยนคำนำหน้า
• ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์
• ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและ
• ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ เป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานวิเคร
• การมอบตราสัญลักษณ์เพื่อรับรองการเป็นพื้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะ
• 
• ประกาศ กำหนดให้ผู้เข้าสอบตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติบัต
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
• การอบรมหลักสูตรซีอีโอเรียนรู้ประสบการณ์ รุ่นที่ 2
• กำหนดวัน เวลา และสถานที่ การประเมินครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่ทำการปกครองจังห
• ขอให้หัวหน้าส่วนราชการอยู่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
• การประกวดบทความภาษาจีนเพื่อชิงทุนการศึกษาจากกงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น
• วิธีการเข้าสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัด กระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ ZOOM
• ประกาศสำนักงานธารักษ์พื้นที่ขอนแก่น เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปลูกสร้างอาคารยกกรร
• ประกาศเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ และวิธีการสรรหาพนักงานราชการเฉพาะกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย
• ขอเชิญร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิพโลภิกขุ
• ประกาศเลื่อนการทดสอบประเมินความรู้ ความสามารถทักษะ สมรถถนะ พนักงานราชการทั่วไป ของที่ทำการปกครองจังห
• ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการสึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
• การนำชุดแบบอักษรพระราชทาน "จุฬาภรณ์ลิชขิต" บรรจุเป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย แบบที่ 14
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ขยายวันสอบเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำหน่งนักวิชาการแรงงาน
• การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกา
• ประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบ พนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงทรวงมหาด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่ทำการปกครอง
• การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
• ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ผ่อนผันการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่
• ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
• การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2
• โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านความมั่นคงทางการศึกษา กรณีต้นกล้าคนหนองเรือ ส่งน้องเรียนจบ
• การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน
• โครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 2564
• ประกาศเลื่อนสอบเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น
• การอบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร” รุ่นที่ 3
• การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 และ 2 และการประชุมกลุ่มย่อยการวางผังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร
• ขอให้หัวหน้าส่วนราชการอยู่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื
• การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2
• ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564"
• การอบรมหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์สำหรับผู้นำธุรกิจยุคดิจิทัล (Hybrid Learning)
• ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
• ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
• ชี้แจงแนวทางเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้ยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
• การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
• การประกาศวันจัดประชุมและนิทรรศการแห่งชาติให้เป็นวันสำคัญของชาติ
• การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564
• การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุ
• อบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการส่งเสริมประสบการณ์และสร้างองค์ความรู้ในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
• ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
• การรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษา สำรวจ ออกแบบเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็ยน้ำกุดนาแซง จังหวัดขอนแก่น ครั้
• ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
• การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล
• ขอเชิญร่วมงานวันรัฐพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
• 
• ขอให้หัวหน้าส่วนราชการอยู่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื
• การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคสำหรับสถานที่ทำงานในจังหวัดขอนแก่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาของโรค
• การแต่งตั้งกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่างๆ ในจังหวัด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมยุวชนแระชาธิปไตย ประจำปี 2564
• ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไ
• มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพ
• ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจัดรีบรมราชวงศ์"
• 
• ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเ
• ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั่น "พ้นภัย"
• ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
• การให้บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
• มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์
• การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดขอนแก่น
• หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารของจังหวัดขอนแก่น (พคบ.ขอนแก่น) รุ่นที่ 1
• 
• การเฝ้าระวังและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
• ประกาศรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมกินกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2564
• การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเราชนะ
• ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด
• ข้อแจ้งข้อมูลการพบเห็นหมึกสายวงฟ้า (Blue – ringed octopus)
• การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ และกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค
• ข้อแนะนำการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน ZOOM
• บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
• ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช"
• ขอเชิญร่วมงานวันรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
• หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีผลการฝึกอบรมสัมมนา การโฆษณา ประชาส