หน้าหลัก หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2563-2565

กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2563-2565 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย รายละเอียดตามแนบ
   เอกสารที่แนบ
 ดาวน์โหลดเอกสาร
--------------------------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


•  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจการภาคประชาชน
• เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างเกร็ดพญานาค เพื่อเป็นประวัติศาสตร์ศรัทธาประจำเมืองเพื่อนำรา
• ประกาศรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมกินกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การสืบสานผ้าถิ่นไทขอนแก่น ก้าวไกลสู่เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่
• แนวทางการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในพ
• ขอเชิญร่วมกิจกรรม "เรารักขอนแก่น" ประจำปี 2563
• ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าการกุศล
• การลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ
• ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254
• ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมกราคม 2563
• แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในร
• รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร
• ขอเชิญร่วมงานพิธี "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
• การตรวจสอบข้อมูลสิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนและไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
• การอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำประเภท "ฝายน้ำล้น"
• สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.
• ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแผร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2562
• ประชาสัมพันธ์การรับสมัครตัวแทนกองทุนการออมแห่งชาติประจำหมู่บ้าน ระยะที่ 1 ใน 25 จังหวัด
• ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช"
• ประกาศกองทุนการออมแห่งชาติ เรื่องการรับสมัครตัวแทนกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)ประจำหมู่บ้าน
• การเฝ้าระวังและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
• การเฝ้าระวังและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
• คู่มือ V-Guid Khon Kaen
• บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง อัตราราคางานต่อหน่วย และหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิ
• เชิญร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนรอบบึงทุ่งสร้าง จังหวัดขอนแก่น"
• การขุดลอกร่องน้ำโดยนำวัสดุที่ได้จากการขุดลอกมาเป็นค่าจ้างในการขุดลอก (การขุดลอกต่างตอบแทน)
• ผลการออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ ประจำปี 2562
• การสรุปรับฟังความคิดเห็นประชาชน รายงานทบทวนการศึกษาโครงการก่อสร้างระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่
• การดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
• ขอเชิญร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค อันเนื่องในพ
• ขอเชิญร่วมพิธี "เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562" เพิ่มเติม
• กำหนดการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 เพิ่มเติม
• ขอเชิญร่วมงานพิธี "วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562"
• ขอเชิญร่วมพิธีรำลึกถึง ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
• การรับฟังความคิดเห็นประชาชน รายงานทบทวนการศึกษาโครงการก่อสร้างระบบขนส่งสาธารณะ
• โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน
• ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
• ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562
• การสรรหาและคัดเลือกผู้มีคุณูปการต่องานสิทธิเด็ก เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
• รายการข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
• ขอเชิญร่วมพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"
• ประกาศจังหวัดหวัดขอนแก่น เรื่อง การประกวดนางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2562
• ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมลำรึกเนื่องในวัน คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากรธิเบศร มหาภ
• เชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย งานบริการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่
• ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขคำผิดอันเกิดจากการพิมพ์เอกสารของรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติหรือ
• ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"
• ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับรา
• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานเสวนา Smart City และ MICE CITY Expo 2019
• ประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น ร่างแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2561-2565 และร่างแผนปฏิบัติราชการ
• การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2561-2565 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น ปร
• แบบฟอร์มการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 – 2565
• ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนสิงหาคม 2562
• ระกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานเสวนา Smart City และ MICE City Expo 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
• ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานเสวนา Smart City และ MICE CITY Expo 2019 ด้วยวิธีประกวดราค
• การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชน
• ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพ
• การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชน
• นายญาบี กออิด อัสซิบซี (Mr.Beji Caid Essebsi) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตูนีเซีย ถึงแก่อสัญกรรม
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานเสวนา Smart City และ Mice City 2019
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การจัดตั้งองค์กรผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น
• ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดงาน Khon Kaen Smart City & MICE CITY Expo 2019
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างออกแบบและพัฒนาระบบติดตามเรื่องร้องเรียนศู
• ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
• เชิญร่วมกิจกรรมและพิธีเปิดโครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ"
• สรุปผลการจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครง การและการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการศึกษาพัฒนาเมืองเมือ
• ขอเชิญร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
• การขับเคลื่อนวาระจังหวัดขอนแก่น "การปฏบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปี 2562 (อำเภอ)
• การขับเคลื่อนวาระจังหวัดขอนแก่น "การปฏบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปี 2562 (ส่วนราชการ)
• ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
• การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
• ขอเชิญร่วมบริจาคเงินไถ่ชีวิตโค - กระบือ เฉลิมพระเกียรติ
• การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองัจฉริยะ (Smart City)
• ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปีและการกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล
• การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2561 - 2565 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น
• ขอเชิญร่วมโครงการอบรมหลักกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้
• เชิญร่วมกิจกรรมเพื่องานวิ่งการกุศล "ก้าวคนละก้าว"
• ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจการภาคประชาชน
• โครงการอบรมหลักกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
• ขอเชิญบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี พ.ศ. 2562
• เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
• ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมิถุนายน 2562
• พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
• การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการาณ์และการบริหารจัดการทรัพยากร
• คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
• คำสั่งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2565
• กำหนดวันหยุดราชการประจำปี
• ขอเชิญร่วมพิธี/กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชนินี
• การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
• ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรม
• ขอเชิญร่วมกิจกรรมเพื่องานวิ่งการกุศล "ก้าวคนละก้าว"
• ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
• การกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์
• ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี 2562
• มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดขอ
• การติดตามการจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
• ขอขอบคุณและชมเชย
• สำรวจข้อมูลข่าวสารตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
• รายงานผลการประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
• ประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2561-2564 (ฉบับทบทวน)
• การถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก