หน้าหลัก หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่นได้แจ้งประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่ีอให้บุคลากรภาครัฐในจังหวัดขอนแก่นได้ยึดถือประฏิบัติ โดยได้เผยแพร่บันเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
   เอกสารที่แนบ
 ดาวน์โหลดเอกสาร
--------------------------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ประกาศจังหวัดหวัดขอนแก่น เรื่อง การประกวดนางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2562
• ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมลำรึกเนื่องในวัน คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากรธิเบศร มหาภ
• เชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย งานบริการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่
• ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขคำผิดอันเกิดจากการพิมพ์เอกสารของรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติหรือ
• ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"
• ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับรา
• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานเสวนา Smart City และ MICE CITY Expo 2019
• ประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น ร่างแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2561-2565 และร่างแผนปฏิบัติราชการ
• การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2561-2565 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น ปร
• แบบฟอร์มการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 – 2565
• ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนสิงหาคม 2562
• ระกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานเสวนา Smart City และ MICE City Expo 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
• ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานเสวนา Smart City และ MICE CITY Expo 2019 ด้วยวิธีประกวดราค
• การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชน
• ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพ
• การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชน
• นายญาบี กออิด อัสซิบซี (Mr.Beji Caid Essebsi) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตูนีเซีย ถึงแก่อสัญกรรม
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานเสวนา Smart City และ Mice City 2019
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การจัดตั้งองค์กรผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น
• ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดงาน Khon Kaen Smart City & MICE CITY Expo 2019
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างออกแบบและพัฒนาระบบติดตามเรื่องร้องเรียนศู
• ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
• เชิญร่วมกิจกรรมและพิธีเปิดโครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ"
• สรุปผลการจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครง การและการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการศึกษาพัฒนาเมืองเมือ
• ขอเชิญร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
• การขับเคลื่อนวาระจังหวัดขอนแก่น "การปฏบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปี 2562 (อำเภอ)
• การขับเคลื่อนวาระจังหวัดขอนแก่น "การปฏบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปี 2562 (ส่วนราชการ)
• ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
• การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
• ขอเชิญร่วมบริจาคเงินไถ่ชีวิตโค - กระบือ เฉลิมพระเกียรติ
• การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองัจฉริยะ (Smart City)
• ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปีและการกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล
• การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2561 - 2565 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น
• ขอเชิญร่วมโครงการอบรมหลักกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้
• เชิญร่วมกิจกรรมเพื่องานวิ่งการกุศล "ก้าวคนละก้าว"
• ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจการภาคประชาชน
• โครงการอบรมหลักกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
• ขอเชิญบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี พ.ศ. 2562
• ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมิถุนายน 2562
• พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
• การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการาณ์และการบริหารจัดการทรัพยากร
• คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
• คำสั่งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2565
• กำหนดวันหยุดราชการประจำปี
• ขอเชิญร่วมพิธี/กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชนินี
• การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
• ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรม
• ขอเชิญร่วมกิจกรรมเพื่องานวิ่งการกุศล "ก้าวคนละก้าว"
• ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
• การกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์
• ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี 2562
• มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดขอ
• การติดตามการจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
• ขอขอบคุณและชมเชย
• สำรวจข้อมูลข่าวสารตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
• รายงานผลการประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
• ประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2561-2564 (ฉบับทบทวน)
• การถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
• การเร่งรัดการดำเนินโครงการตและการเบิกจ่ายงบประมาณ
• การลงข้อมูลตามมาตรา 7(1) - (3) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ในราชกิจจานุเบกษา
• ขอเชิญร่วมพิธีในการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดขอนแ
• ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
• ขอเชิญร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน
• ผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือต
• ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนเมษายน 2562
• การดำเนินการโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต 2562/63
• ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมช
• คำสั่งคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผนและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ
• เชิญร่วมงานพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และสันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
• ขอเิชญร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก และพิธีเชิญคนโทน้ำอภิเษก
• การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
• ขอเชิญร่วมงานการจัดกิจกรรม "ดนตรีรักชาติ แคนแก่นคูน" ประจำปี 2562
• การเสนอโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระมราชาภิเษก
• ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สินที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวั
• กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562
• สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562
• ขอความร่วมมือจัดเวรรักษาการณ์เพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัยในหน่วยงานราชการ
• ผลการประชุมเร่งรัดการดำเนินโครงการ
• การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
• แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอมาตรการ ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
• พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562
• มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
• การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดขอนแก่น
• ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
• บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
• ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด
• การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้นที่ที่ต้องได้รับอนุมัติ/อนุญ
• คลังข้อมูลขอนแก่น
• ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมกราคม 2562
• การกำหนดปฏิทินและแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
• การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ร้านจิตอาสา 904
• ขอเชิญร่วมงานพิธี "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
• ขอเชิญร่วมงานพิธี "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
• ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช"
• ประกาศรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมกินกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2562
• ประกาศรับสมัครเยาวชนคนเก่ง เข้าร่วมโครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย
• การจัดเก็บข้อมูลภาระงานของผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
• รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
• ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
• แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น