หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

จังหวัดขอนแก่น สร้างความร่วมมือในการยกระดับสถานประกอบการปลาร้าและปลาส้มให้ปลอดพยาธิใบไม้ตับและได้มาตรฐาน

    
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ณ หอประชุมอำเภออุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิด การประชุม “การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการยกระดับสถานประกอบการปลาร้าและ ปลาส้มให้ปลอดพยาธิใบไม้ตับและได้มาตรฐาน” โดยมี ผู้ประกอบการปลาร้าและปลาส้ม /ตัวแทนของท้องถิ่น /ตัวแทนของ รพ.สต.หรือโรงพยาบาล /สำนักงานสาธารณสุขในระดับจังหวัด/อำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 7 ใน 4 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ประกอบการปลาร้าและปลาส้มเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตปลาร้าและปลาส้มปลอดพยาธิใบไม้ตับ และดำเนินการให้ได้ตามมาตรฐาน (GMP)
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• การจัดทำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นสู่การเป็นศูนย์กลางและเมืองนวัตกรรมสุขภาพต้นแบบของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Kick Off โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น
• การประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรทางบกจังหวัดขอนแก่น
• รมช.เกษตรและสหกรณ์ Kick Off โครงการส่งเสริมการผลิตฟ้าทะลายโจร ในสถาบันเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น
• จังหวัดขอนแก่นรับรางวัลผลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์ออนไลน์
• จังหวัดขอนแก่น ติดตามการขุดลอกเปิดทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่เมืองขอนแก่น
• การประชุมกำหนดแนวทางดำเนินการ Bubble and Seal ในสถานประกอบการในจังหวัดขอนแก่น
• 
• ผู้ว่าฯขอนแก่น เข้าสำรวจความเสียหายพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าทะลักท่วม อ.ภูผาผ่าน จ.ขอนแก่น
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดหน่วยให้บริการวัคซีนชิโนฟาร์ม (พระราชทาน) ณ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น