หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดหน่วยให้บริการวัคซีนชิโนฟาร์ม (พระราชทาน) ณ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

    
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดหน่วยให้บริการวัคซีนชิโนฟาร์ม (พระราชทาน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นได้รับจัดสรรวัคซีนชิโนฟาร์มพระราชทาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดสรรวัคซีนชิโนฟาร์มที่ได้รับการอุทิศและ/หรือบริจาคจากองค์กรต่างๆ บริการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้อาศัยในชุมชนแออัดหรือบุคคลเร่รอนไร้ที่พักในประเทศไทย ผู้มีอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียงทุกประเภทหรือผู้ป่วยเรื้อรังรวมทั้ง พระ นักบวชหรือผู้ที่เข้าไม่ถึงระบบนัดของวัคซีนหลักได้
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• การจัดทำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นสู่การเป็นศูนย์กลางและเมืองนวัตกรรมสุขภาพต้นแบบของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Kick Off โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น
• การประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรทางบกจังหวัดขอนแก่น
• รมช.เกษตรและสหกรณ์ Kick Off โครงการส่งเสริมการผลิตฟ้าทะลายโจร ในสถาบันเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น
• จังหวัดขอนแก่นรับรางวัลผลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์ออนไลน์
• จังหวัดขอนแก่น ติดตามการขุดลอกเปิดทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่เมืองขอนแก่น
• การประชุมกำหนดแนวทางดำเนินการ Bubble and Seal ในสถานประกอบการในจังหวัดขอนแก่น
• 
• จังหวัดขอนแก่น สร้างความร่วมมือในการยกระดับสถานประกอบการปลาร้าและปลาส้มให้ปลอดพยาธิใบไม้ตับและได้มาตรฐาน
• ผู้ว่าฯขอนแก่น เข้าสำรวจความเสียหายพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าทะลักท่วม อ.ภูผาผ่าน จ.ขอนแก่น