หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

จังหวัดขอนแก่น ร่วมสืบสานวิถีคนอีสาน ลงแขกหว่านข้าว ปีการผลิต 2563/64

    
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ณ แปลงนาเกษตรกร นางละมัย ภูมิพระบุ หมู่ที่ 1 ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดงานวิถีคนอีสาน ลงแขกหว่านข้าว จังหวัดขอนแก่น ปีการผลิต 2563/64 โดยมีว่าที่ร้อยตรี สอิสร์ โบราณ เกษตรจังหวัดชอนแก่น นายทวิช พิมทะ นายอำเภอพระยืน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกรชาวอำเภอพระยืน ร่วมพิธีเปิดงานวิถีคนอีสาน ลงแขกหว่านข้าว จังหวัดขอนแก่น ปีการผลิต 2563/64 โดยความร่วมมือของอำเภอพระยืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่น และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่นาประมาณ 2.4 ล้านไร่ ผลผลิตประมาณ 7 แสนตันข้าวเปลือก ส่วนใหญ่ผลิตข้าวเหนียวประมาณ 75% ข้าวจ้าวประมาณ 25% มูลค่าผลผลิตข้าวในจังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 8,400 ล้านบาท ภายในงานยังมีนิทรรศการ การบรรยายความรู้ การสาธิตการหว่านข้าวแห้ง โดยมีเกษตรกรร่วมงาน กว่า 200 คน
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน“ปันกันอิ่ม”
• กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19 มอบเครื่อง CT Scan พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
• ผู้ว่ารชการจังหวัดขอนแก่น แสดงความอาลัยอดีตนายกรัฐมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐธิปไตยประชาชนลาว
• กระทรวงพาณิชย์ Kick off โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน
• รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ชู “ซาเล้ง โมเดล” ช่วยเหลือเยียวยาผู้ค้าของเก่า หรือซาเล้ง ณ จังหวัดขอนแก่น
• จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแก้ปัญหาภัยแล้ง กำจัดวัชพืช ตามโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งแบบบูรณาการ
• เหล่ากาชาดขอนแก่น เร่งบรรจุสิ่งของยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
• พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563
• จังหวัดขอนแก่น รับมอบวัสดุปรับปรุงดิน จำนวน 10 ตัน เพื่อใช้ในโครงการธนาคารอาหาร (food bank)
• จังหวัดขอนแก่น เร่งกำจัดวัชพืชขุดลอกคูคลอง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน