หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแก้ปัญหาภัยแล้ง กำจัดวัชพืช ตามโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งแบบบูรณาการ

    
เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 63 ณ อ่างเก็บน้ำแก่งละว้า ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดขอนแก่น นำคณะจิตอาสาพระราชทาน ทหารมณฑลทหารที่ 23 ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาแก้ปัญหาภัยแล้ง กำจัดวัชพืช โดยพื้นที่อ่างเก็บน้ำพวง เป็นพื้นที่แก้มลิงมีพื้นที่รวมหนองกองแก้ว กุดละว้า แก่งละว้า เป็นหนองน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น ทำหน้าที่เป็นแก้มลิงบริเวณลำน้ำชี สามารถสำรองน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งได้ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน จึงมีมติให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอบ้านไผ่ บ้านแฮด และสำนักงานโครงการชลประทานจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติอ่างน้ำพวง ให้สามารถทำหน้าที่เป็นแก้มลิงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยการขุดลอกคูคลองและกำจัดผักตบชวา วัชพืชลอยน้ำ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมพัฒนาคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำหนองกองแก้ว แก่งละว้า และกุดละว้า ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน“ปันกันอิ่ม”
• กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19 มอบเครื่อง CT Scan พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
• จังหวัดขอนแก่น ร่วมสืบสานวิถีคนอีสาน ลงแขกหว่านข้าว ปีการผลิต 2563/64
• ผู้ว่ารชการจังหวัดขอนแก่น แสดงความอาลัยอดีตนายกรัฐมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐธิปไตยประชาชนลาว
• กระทรวงพาณิชย์ Kick off โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน
• รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ชู “ซาเล้ง โมเดล” ช่วยเหลือเยียวยาผู้ค้าของเก่า หรือซาเล้ง ณ จังหวัดขอนแก่น
• เหล่ากาชาดขอนแก่น เร่งบรรจุสิ่งของยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
• พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563
• จังหวัดขอนแก่น รับมอบวัสดุปรับปรุงดิน จำนวน 10 ตัน เพื่อใช้ในโครงการธนาคารอาหาร (food bank)
• จังหวัดขอนแก่น เร่งกำจัดวัชพืชขุดลอกคูคลอง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน