หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

"งานแถลงข่าว การจัดงานมหกรรมผ้าทออีสาน (ESAAN FABRIC EXPO 2019)

    
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เปิดการแถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมผ้าทออีสาน (Esaan Fabric Expo 2019) พร้อมการแสดงแฟชั่นโชว์เดินแบบผ้าทออีสานของนักศึกษากว่า 30 ชุด โดยมีนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่นร่วมแถลง เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการตลาดผู้ประกอบการสินค้าผ้าทอของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดทำโครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล กิจกรรมการจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสาน และการเจรจาจับคู่ธุรกิจ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงาน 1) เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและขยายโอกาสทางการตลาด 2) เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานให้เป็นที่รู้จัก 3) เพื่อพัฒนาการเชื่อมโยงและการสร้างเครือข่ายทางการค้า ตลอดจนการรวมกลุ่มการค้าของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสาน ในการจัดงานครั้งนี้จะเริ่มจัดงาน ระหว่างวันที่ 1 - 5 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณ Hall 1 - 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) จังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน“ปันกันอิ่ม”
• กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19 มอบเครื่อง CT Scan พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
• จังหวัดขอนแก่น ร่วมสืบสานวิถีคนอีสาน ลงแขกหว่านข้าว ปีการผลิต 2563/64
• ผู้ว่ารชการจังหวัดขอนแก่น แสดงความอาลัยอดีตนายกรัฐมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐธิปไตยประชาชนลาว
• กระทรวงพาณิชย์ Kick off โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน
• รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ชู “ซาเล้ง โมเดล” ช่วยเหลือเยียวยาผู้ค้าของเก่า หรือซาเล้ง ณ จังหวัดขอนแก่น
• จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแก้ปัญหาภัยแล้ง กำจัดวัชพืช ตามโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งแบบบูรณาการ
• เหล่ากาชาดขอนแก่น เร่งบรรจุสิ่งของยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
• พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563
• จังหวัดขอนแก่น รับมอบวัสดุปรับปรุงดิน จำนวน 10 ตัน เพื่อใช้ในโครงการธนาคารอาหาร (food bank)