หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และ Kick off โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดขอนแก่น

    
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ที่โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานใน "พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และ Kick off โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดขอนแก่น" จัดการดำเนินงานโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU) และ Kick off โครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของกลไกสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาระดับจังหวัดในการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ในพื้นที่ให้เห็นผลภายใน 3 ปี เพื่อที่จังหวัดจะได้ดำเนินงานต่อเนื่องเอง 2) พัฒนาให้เกิดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และติดตามช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย และ 3) พัฒนาระบบตัวอย่างเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาของเด็กปฐมวัย ในครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส และเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษา โดยกลุ่มเป้าหมายคือเด็กปฐมวัย และเด็กเยาวชนนอกระบบ ซึ่งจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินงานภายใต้ 4 กระทรวงหลัก คือ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น กระทรวงมหาดไทย, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น กระทรวงศึกษา, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กระทรวงสาธารณสุข, และ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และ Kick off : มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมพิธีลงนาม ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษานอกระบบฯ ทุกอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ ตัวแทนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้บริหารโรงเรียน และตัวแทน อสม. 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองขอนแก่น น้ำพอง และชนบท รวมทั้งสิ้น 600 คน
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• พิธีจุดเทียนเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9
• พิธีจุดเทียนเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9
• พิธีจุดเทียนเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9
• พิธีจุดเทียนเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9
• พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
• กิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำคูคลอง ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
• พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
• งานมหกรรมคลีนิกหมอหนี้ บสย.
• งานฉลองครบรอบ 8 ปี ศูนย์การแพทย์บูรณาการแอ็บโซลูท เฮลธ์ ขอนแก่น
• "พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"