หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

การฝึกอบรม เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาล ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวครบวงจร

    
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาล ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวครบวงจร ดำเนินการโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายพิชิต สมบัติมาก ผอ.สนง.ทสจ.ขอนแก่น กล่าวรายงาน สืบเนื่องจากจังหวัดขอนแก่น โดย สนง.ทสจ.ขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวครบวงจร ซึ่งตามโครงการฯ มีกิจกรรมหลักที่จะต้องดำเนินการ จำนวน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย การขุดบ่อบาดาลให้กับเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายนอกเขตชลประทาน จำนวน 100 บ่อ และกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาล จำนวน 200 คน ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมในวันนี้ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำบาดาล และแนวทางการใช้ประโยชน์บ่อบาดาลในด้านเกษตรกรรมอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม เป็นตัวแทนกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนบ่อบาดาลตามโครงการฯ จาก 10 อำเภอ ในจังหวัดขอนแก่น รวม 100 คน ใช้เวลาอบรม 1 วัน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน“ปันกันอิ่ม”
• กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19 มอบเครื่อง CT Scan พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
• จังหวัดขอนแก่น ร่วมสืบสานวิถีคนอีสาน ลงแขกหว่านข้าว ปีการผลิต 2563/64
• ผู้ว่ารชการจังหวัดขอนแก่น แสดงความอาลัยอดีตนายกรัฐมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐธิปไตยประชาชนลาว
• กระทรวงพาณิชย์ Kick off โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน
• รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ชู “ซาเล้ง โมเดล” ช่วยเหลือเยียวยาผู้ค้าของเก่า หรือซาเล้ง ณ จังหวัดขอนแก่น
• จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแก้ปัญหาภัยแล้ง กำจัดวัชพืช ตามโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งแบบบูรณาการ
• เหล่ากาชาดขอนแก่น เร่งบรรจุสิ่งของยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
• พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563
• จังหวัดขอนแก่น รับมอบวัสดุปรับปรุงดิน จำนวน 10 ตัน เพื่อใช้ในโครงการธนาคารอาหาร (food bank)