หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

การฝึกอบรม เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาล ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวครบวงจร

    
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาล ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวครบวงจร ดำเนินการโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายพิชิต สมบัติมาก ผอ.สนง.ทสจ.ขอนแก่น กล่าวรายงาน สืบเนื่องจากจังหวัดขอนแก่น โดย สนง.ทสจ.ขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวครบวงจร ซึ่งตามโครงการฯ มีกิจกรรมหลักที่จะต้องดำเนินการ จำนวน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย การขุดบ่อบาดาลให้กับเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายนอกเขตชลประทาน จำนวน 100 บ่อ และกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาล จำนวน 200 คน ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมในวันนี้ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำบาดาล และแนวทางการใช้ประโยชน์บ่อบาดาลในด้านเกษตรกรรมอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม เป็นตัวแทนกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนบ่อบาดาลตามโครงการฯ จาก 10 อำเภอ ในจังหวัดขอนแก่น รวม 100 คน ใช้เวลาอบรม 1 วัน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ก้าวคนละก้าว ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ 2562 - 2563 ทั่วประเทศ
• กิจกรรมการอบรม " ทำง่าย ให้เลือด" โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์
• โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น
• โครงการอบรมสัมมนาชี้แจงการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)
• โครงการอบรมสัมมนาชี้แจงการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)
• การจัดโครงการอบรมความรู้ประกันภัย "Training for the Trainers" สำหรับการประกันภัย ข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2562
• โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ
• โครงการทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร
• การประกวดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดขอนแก่น
• พิธีลงนามความร่วมมือ "โครงการขอนแก่นสังคมไร้เงินสด”