หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ปี ๒๕๖๒

    
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ วัดธาตุพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๒ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธี บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริม พระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ที่จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดขึ้นในปีนี้ ทั้งนี้ วันวิสาขบูชาเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นอย่างมหัศจรรย์ในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ และยังเป็นการรำลึกถึง เหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ทั้ง ๓ ประการที่มาบังเกิดในวันเดียวกัน และนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธ องค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ โดยชาวพุทธทั่วโลกได้มีการทำพิธีพุทธบูชา ทำบุญตักบาตร ในวันสำคัญสากลของโลก
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน“ปันกันอิ่ม”
• กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19 มอบเครื่อง CT Scan พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
• จังหวัดขอนแก่น ร่วมสืบสานวิถีคนอีสาน ลงแขกหว่านข้าว ปีการผลิต 2563/64
• ผู้ว่ารชการจังหวัดขอนแก่น แสดงความอาลัยอดีตนายกรัฐมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐธิปไตยประชาชนลาว
• กระทรวงพาณิชย์ Kick off โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน
• รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ชู “ซาเล้ง โมเดล” ช่วยเหลือเยียวยาผู้ค้าของเก่า หรือซาเล้ง ณ จังหวัดขอนแก่น
• จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแก้ปัญหาภัยแล้ง กำจัดวัชพืช ตามโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งแบบบูรณาการ
• เหล่ากาชาดขอนแก่น เร่งบรรจุสิ่งของยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
• พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563
• จังหวัดขอนแก่น รับมอบวัสดุปรับปรุงดิน จำนวน 10 ตัน เพื่อใช้ในโครงการธนาคารอาหาร (food bank)