หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ปี ๒๕๖๒

    
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ วัดธาตุพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๒ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธี บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริม พระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ที่จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดขึ้นในปีนี้ ทั้งนี้ วันวิสาขบูชาเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นอย่างมหัศจรรย์ในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ และยังเป็นการรำลึกถึง เหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ทั้ง ๓ ประการที่มาบังเกิดในวันเดียวกัน และนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธ องค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ โดยชาวพุทธทั่วโลกได้มีการทำพิธีพุทธบูชา ทำบุญตักบาตร ในวันสำคัญสากลของโลก
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ก้าวคนละก้าว ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ 2562 - 2563 ทั่วประเทศ
• กิจกรรมการอบรม " ทำง่าย ให้เลือด" โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์
• โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น
• โครงการอบรมสัมมนาชี้แจงการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)
• โครงการอบรมสัมมนาชี้แจงการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)
• การจัดโครงการอบรมความรู้ประกันภัย "Training for the Trainers" สำหรับการประกันภัย ข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2562
• การฝึกอบรม เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาล ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวครบวงจร
• โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ
• โครงการทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร
• การประกวดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดขอนแก่น