หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับกรมการจัดหางาน จัดมหกรรมสร้าง งานสร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 “Khonkaen IT Job Fair 2019

    
จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับกรมการจัดหางาน จัดมหกรรมสร้าง งานสร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 “Khonkaen IT Job Fair 2019" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น โดยมีนางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบการ ที่สนับสนุนการจัดงาน และสถานประกอบการที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ผู้สูงอายุ และนักเรียนนักศึกษา จำนวน 4 แห่ง พร้อมมอบตู้งาน (ตู้ Job Box) ให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองขอนแก่น โดยมีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อยรับ อธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่า ปัญหาการว่างงาน และปัญหาความยากจนถือเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศ โดยกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ที่มุ่งเน้นให้ประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า เป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่กำหนดเป้าหมายรวมของการพัฒนาสำคัญคือ ความเหลื่อมล้ำ และความยากจนลดลง ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้กรมการจัดหางาน และจังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดขึ้นเพื่อช่วยให้คนหางานสามารถเข้าถึงแหล่งงานได้ง่ายขึ้น และช่วยส่งเสริมให้ประชาชนได้มีงานทำ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะทำให้ปัญหาการว่างงานลดลง และสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศชาติได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีนายจ้าง/สถานประกอบการที่มีความมั่นคงมาบริการรับสมัครงาน จำนวน 75 บริษัท มีตำแหน่งงานว่าง 5,420 อัตรา การรับสมัครงานนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงว่างจากการเรียน และบริการจัดหางานเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ รวมถึงการรับสมัครผู้ที่จะไปทำงานต่างประเทศ ซึ่งมีบริษัทจัดหางาน 8 บริษัท เปิดรับสมัครตำแหน่งงาน 4 ตำแหน่ง รวม 150 อัตรา การจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 -15 พฤษภาคม 2562 ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชอนแก่น
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน“ปันกันอิ่ม”
• กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19 มอบเครื่อง CT Scan พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
• จังหวัดขอนแก่น ร่วมสืบสานวิถีคนอีสาน ลงแขกหว่านข้าว ปีการผลิต 2563/64
• ผู้ว่ารชการจังหวัดขอนแก่น แสดงความอาลัยอดีตนายกรัฐมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐธิปไตยประชาชนลาว
• กระทรวงพาณิชย์ Kick off โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน
• รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ชู “ซาเล้ง โมเดล” ช่วยเหลือเยียวยาผู้ค้าของเก่า หรือซาเล้ง ณ จังหวัดขอนแก่น
• จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแก้ปัญหาภัยแล้ง กำจัดวัชพืช ตามโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งแบบบูรณาการ
• เหล่ากาชาดขอนแก่น เร่งบรรจุสิ่งของยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
• พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563
• จังหวัดขอนแก่น รับมอบวัสดุปรับปรุงดิน จำนวน 10 ตัน เพื่อใช้ในโครงการธนาคารอาหาร (food bank)