หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

การประชุมปฐมนิเทศโครงการ เวทีที่ภ 2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี

    
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ เวทีที่ 2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี โดยมีนายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ ผู้แทนสำนักงานทรัพยกรน้ำแห่งชาติ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการประชุม เพื่อศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) ของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชี ศึกษาและจัดทำงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ (Strategic and lntegrated Development Program of River Basin : SIDP) ในพื้นที่ลุ่มน้ำชี และศึกษาจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของลุ่มน้ำชี สำหรับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และคณะกรรมการลุ่มน้ำ ในการบริหารจัดการน้ำ การจัดทำแผนลุ่มน้ำ การตัดสินใจ การให้ข้อมูลกับผู้ใช้น้ำและประชาชน โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เครือข่ายภาคประชาชน และประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำชี จากจังหวัดชัยภูมิ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร และอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม กว่า 200 คน ณ โรงแรมอำนวยสุข จังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• การประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7
• อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
• สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับผู้ประกอบการของประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP/SMEs
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวต้อนรับ และบรรยายสรุปแก่ (นปส.) รุ่นที่ 73
• การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการยกระดับผ้าไหมสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”
• โครงการทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร
• เปิดงานสัมมนา "ภาคอีสานกับการขับเคลื่อนสมาร์ทซิตี้"
• วันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้แนวคิด มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติดโดยนำพลังมวลชนจังหวัดขอนแก่น
• กิจกรรม "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 6/2562