หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ตรวจสอบสภาพน้ำประปาที่โรงสูบน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น

    
วันที่ 14 มีนาคม 256 ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสภาพน้ำประปาที่โรงสูบน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นที่รับผิดชอบการผลิตและแจกจ่ายน้ำในเขตอำเภอเมืองขอนแก่นและเทศบาลนครขอนแก่นโดยไปรับฟังข้อมูลจากการประปาขอนแก่นซึ่งขณะนี้สถานีสูบน้ำประปาแห่งนี้เป็นจุดให้บริการช่วยผู้ประสบภัยแล้งโดยสูบน้ำดิบจากคลองส่งน้ำที่มาจากเขื่อนอุบลรัตน์ซึ่งสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ขอนแก่นปีนี้มาเร็วและรุนแรงในรอบ หลายปีแม้น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์จะมีน้อยแต่ก็มีเพียงพอในการผลิตประปา เพื่อให้ประชาชนใช้อุปโภคบริโภคแน่นอน โดยขอความร่วมมือเกษตรกรงดการทำนาปรัง และประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สูบน้ำเพื่อกักเก็บไว้ในหนองน้ำสาธารณะให้มีน้ำใช้เพียงพอ หรือเก็บให้ได้มากที่สุด โดยให้สูบจากลำน้ำชี และลำน้ำพองเป็นหลัก พร้อมเข้าสู่ขั้นตอนของการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ มีการออกสำรวจแหล่งน้ำบาดาลหรือแหล่งน้ำต่างๆ ทำฝาย หรือล้างทำความสะอาดประปาหมู่บ้าน เพื่อไม่ให้ประชาชนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้ รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนให้ใช้น้ำอย่างประหยัดที่สุด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นยืนยันว่าน้ำกินน้ำใช้ของประชาชนจะไม่ยอมให้ขาดแคลนแน่นอนจนกว่าจะพ้นหน้าแล้งไป
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ศูนย์บริการโรคไต คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมงาน "วันไตโลก ครั้งที่ 14"
• งานนักวิจัยพบสื่อ ภายใต้ "โครงการนวัตกรรมเพื่อเฝ้าระวังและลดผลกระทบของมลภาวะสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ"
• นิทรรศการเคลื่อนที่ "เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว" ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• พิธีเปิด โครงการจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562
• พิธีเปิดการอบรมภาษาจีน "หลักสูตรรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน" ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และคณะเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และเป็นประธานพิธีเปิดสถานีรถไฟรางคู่ จังหวัดขอนแก่น
• กล่าวต้อนรับ และบรรยายพิเศษ เรื่อง "การบริหารการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0" แก่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
• ประธานกล่าวเปิดงาน ฉลองความสำเร็จด้านความปลอดภัยประจำปี 2561
• การประชุม "สัมมนาวิชาการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561"
• พิธีเปิดงาน "มหกรรมสินค้าอินทรีย์ วิถีธรรมชาติ"