หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ประธานเปิดงาน วันดินโลกของจังหวัดขอนแก่นประจำปี 2561 (World Soil Day 2018)

    
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน วันดินโลกของจังหวัดขอนแก่นประจำปี 2561 (World Soil Day 2018) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และ ประชาชน เข้าร่วม ณ สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีนอกจากจะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ยังเป็นวันที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้ขอพระราชทานให้ เป็นวันดินโลกหรือ World soil Day เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงพระวิสัยทัศน์ พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนา และอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน โดยการจัดงานในวันนี้เพื่อให้เกษตรกร ประชาชนได้ทราบถึงจุดเริ่มต้นของวันดินโลก เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่าน ในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมและเพื่อรณรงค์ให้ประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินมีการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการ อาทิ จุดเริ่มต้นของวันดินโลก 5 ธันวาคม ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ดิน โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดปลูกปอเทืองหลังฤดูทำนา และนิทรรศการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ปฏิบัติการตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายที่แฝงมากับพัสดุที่ส่งทางมากับบริษัทขนส่งของเอกชน
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเดินทางมาเยี่ยมและเปิดโครงการศูนย์วิจัยพัฒนาทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย
• ผู้ว่าฯขอนแก่นตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเชื่อมสัมพันธ์รัฐและเอกชน
• ตรวจสอบอาคารภายในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งทางเลี่ยงเมืองขอนแก่น ต.บ้านเป็ด จ.ขอนแก่น
• พิธีเปิดอาคารสำนักงานหลังใหม่ที่นำเทคโลยีทันสมัยใหม่สู่งานบริการ
• จังหวัดขอนแก่นส่งมอบต้นไม้มงคลพระราชทาน
• ประธานมอบทุนการศึกษา ตามโครงการกาชาดห่วงใยมอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2562
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เข้าเฝ้าและรับประทานผ้าไตรจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
• คลังจังหวัดขอนแก่นจัดการสัมมนาโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ"
• งานวันครอบครัว เด็ก สตรีพิการ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้อรรถบท "ร้อยดวงใจ เด็กและสตรีสดใส ครอบครัวใส่ใจ สูงวัยด้วยคุณค่า สังคมไร้ความรุณแรง"