หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ประธานเปิดงาน วันดินโลกของจังหวัดขอนแก่นประจำปี 2561 (World Soil Day 2018)

    
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน วันดินโลกของจังหวัดขอนแก่นประจำปี 2561 (World Soil Day 2018) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และ ประชาชน เข้าร่วม ณ สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีนอกจากจะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ยังเป็นวันที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้ขอพระราชทานให้ เป็นวันดินโลกหรือ World soil Day เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงพระวิสัยทัศน์ พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนา และอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน โดยการจัดงานในวันนี้เพื่อให้เกษตรกร ประชาชนได้ทราบถึงจุดเริ่มต้นของวันดินโลก เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่าน ในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมและเพื่อรณรงค์ให้ประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินมีการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการ อาทิ จุดเริ่มต้นของวันดินโลก 5 ธันวาคม ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ดิน โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดปลูกปอเทืองหลังฤดูทำนา และนิทรรศการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2562
• กิจกรรม : ส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
• การประชุมโครงการจัดทำแผนปฎิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวตามทิศทางการพัฒนาภาคฯ ในช่วงแผนพัฒนาเศษรฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• งานวันคนพิการสากล จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561
• นิทรรศการผลงานวิจัยระบบขนส่งทางราง
• พิธีเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์คนรักคลอง ไม่ทิ้งไม่เท ทุ่มทำความดี
• เปิดการประชุมสัมมนาวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2562
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปขยะ ต้นแบบการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืน "ACE GROUP"
• การประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การทำถนนลาดยางพารา ดินซีเมนต์ระหว่างจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งของจังหวัดขอนแก่น
• ประธานแถลง ข่าวการจัด งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติขอนแก่น ประจำปี 2561