หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม

    
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ผู้พิพากษา อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม โดยประธานในพิธีขึ้นบนเวทีวางพานพุ่มดอกไม้สดเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แล้วลงจากเวทียืนประจำแท่น กล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แล้วคุกเข่า ถวายบังคม (สุภาพบุรุษ) หมอบกราบ (สุภาพสตรี) ๓ ครั้งเป็นเสร็จพิธี
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2562
• กิจกรรม : ส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
• การประชุมโครงการจัดทำแผนปฎิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวตามทิศทางการพัฒนาภาคฯ ในช่วงแผนพัฒนาเศษรฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• งานวันคนพิการสากล จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561
• นิทรรศการผลงานวิจัยระบบขนส่งทางราง
• พิธีเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์คนรักคลอง ไม่ทิ้งไม่เท ทุ่มทำความดี
• เปิดการประชุมสัมมนาวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2562
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปขยะ ต้นแบบการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืน "ACE GROUP"
• การประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การทำถนนลาดยางพารา ดินซีเมนต์ระหว่างจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งของจังหวัดขอนแก่น
• ประธานแถลง ข่าวการจัด งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติขอนแก่น ประจำปี 2561