หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

    
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคองค์กรเอกชน ประชาชน พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร จำนวน ๕๐ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น โดยมีประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นร่วมทำบุญตักบาตรกันเป็นจำนวนมากกว่า ๑,๐๐๐ คน
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2562
• กิจกรรม : ส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
• การประชุมโครงการจัดทำแผนปฎิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวตามทิศทางการพัฒนาภาคฯ ในช่วงแผนพัฒนาเศษรฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• งานวันคนพิการสากล จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561
• นิทรรศการผลงานวิจัยระบบขนส่งทางราง
• พิธีเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์คนรักคลอง ไม่ทิ้งไม่เท ทุ่มทำความดี
• เปิดการประชุมสัมมนาวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2562
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปขยะ ต้นแบบการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืน "ACE GROUP"
• การประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การทำถนนลาดยางพารา ดินซีเมนต์ระหว่างจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งของจังหวัดขอนแก่น
• ประธานแถลง ข่าวการจัด งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติขอนแก่น ประจำปี 2561