ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 19 (1 กันยายน2563)
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 18 (3 สิงหาคม 2563)
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 17 (1 กรกฎาคม 2563)
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 16 (15 มิถุนายน 2563)
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 15
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 14
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 13
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 12
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 11
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 10
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 9

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 8

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 7

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 6

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 5

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 4

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 3

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 2

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 1

คำสั่งจังหวัดขอนแก่น
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น (เพิ่มเติม)
คำสั่งแต่งตั้งหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
คำสั้งจัดตั้งศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น
คำสั่งแต่งตั้งหน่วยงานติดตามการดำเนินงานตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) จังหวัดขอนแก่น
หนังสือสั่ง/การดำเนินงานของจังหวัดขอนแก่น
ซักซ้อมมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID 19 (1 กันยายน 2563)
ซักซ้อมมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID 19 (3 สิงหาคม 2563)
ขอให้ประชาชนที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงตามที่ปรากฎข่าว ตั้งแต่วันที่ 8 -11กรกฎาคม2563
และผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
(15 กรกฎาค 2563)
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 3 (3 กรกฎาคม 2563)
ซักซ้อมมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรง COVID 19 (1 กรกฎาคม 2563)
ให้สำรวจกลุ่มตัวอย่างในระดับชุมชน เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนในส่วนภูมิภาค
ซักซ้อมมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4
นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวชายหาด
การดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (NEW Normal)
Down load คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้อนกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19
ซ้กซ้อมมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้อกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
ให้หัวหน้าส่วนราชการอยู่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
ขอให้เผยแพร่สื่อให้ความรู้ เรื่อง การดูแลตัวเอง และการปรับตัวใช้ชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 1
การใช้แอปพลิเคชัน "ไทยชนะ"
แนวทางปฏิบัติการฉีดพ่นสารเคมีแอลกอฮอล์

ซักซ้อมมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นตลอด 24 ชั่วโมงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสํารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ ในเขตท้องที่ จังหวัดขอนแก่น
เรื่อง การแจ้งปริมาณและสถานที่เก็บโภคภัณฑ์ และห้ามการยักย้ายโภคภัณฑ์ออกจากสถานที่เก็บ
หรือเปลี่ยนแปลงสภาพของโภคภัณฑ์

ซักซ้อมมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรง COVID 19

คำแนะนำเกี่ยกับการจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การแจ้งข้อมูลต่อพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 กรณีโรคโควิด 19

การรับรองการใช้สุราสามทับ (แอลกอฮอล์) แปลงสภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ เพิ่มเติม

การรับรองการใช้สุราสามทับ (แอลกอฮอล์) แปลงสภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ

การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019)

รวม ประกาศ/คำสั่ง/หนังสือสั่งการ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 9/2563 (31 สิงหาคม 2563)
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 8/2563 (31 กรกฎาคม 2563)
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 7/2563 (30 มิถุนายน 2563)
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ที่ 6/2563 (30 มิถุนายน 2563)
คำสั่งศูนย์บริหารสถานารณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 5/2563 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563
คำสั่งศูนย์บริหารสถานารณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 4/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ 3/2563 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563
ประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 2
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 14) 31 สิงหาคม 2563
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่่ 13) 31 กรกฎาคม 2563
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่่ 12) 30 มิถุนายน 2563
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่่ 11) 30 มิถุนายน 2563
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 10)
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 9)
ข้อกำหนดออกตามความในมาตร 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 8)
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 7)
ข้อกำหนดออกตามความในมำตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6)
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5)
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4)
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3)
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2)
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1)
ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 5) (28 สิงหาคม 2563)
ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ (29 กรกฎาคม 2563)
ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกาหนด ประกาศ และคาสั่งที่นายกรัฐมนตรีกาหนด ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ (29 กรกฎาคม 2563)
ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 4) (29 กรกฎาคม 2563)
ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ (30 มิถุนายน 2563)
ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ (30 มิถุนายน 2563)
ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 3) (30 มิถุนายน 2563)
ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 2)
ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉนิยังคงมีผลใช้บังคับ
ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2)
ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
คู่มือปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการ และกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

คำสั่งนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในในการแก้สถานการณ์ฉุกเฉิน

คำสั่งนายกรัฐมนตรี เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติตาม พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9 แห่ง พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1)

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ

ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีการทางศาสนา และพิธีการต่างๆ
ฐานความผิดและบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

มาตรการดูแลและเยียวยา ผลกระทบจากไวรัสโควิด 19

ประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว