ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 14
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 13
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 12
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 11
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 10
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 9

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 8

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 7

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 6

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 5

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 4

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 3

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 2

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 1

คำสั่งจังหวัดขอนแก่น
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น (เพิ่มเติม)
คำสั่งแต่งตั้งหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
คำสั้งจัดตั้งศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น
คำสั่งแต่งตั้งหน่วยงานติดตามการดำเนินงานตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) จังหวัดขอนแก่น
หนังสือสั่ง/การดำเนินงานของจังหวัดขอนแก่น
การใช้แอปพลิเคชัน "ไทยชนะ"
  แนวทางปฏิบัติการฉีดพ่นสารเคมีแอลกอฮอล์

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นตลอด 24 ชั่วโมงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสํารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ ในเขตท้องที่ จังหวัดขอนแก่น
เรื่อง การแจ้งปริมาณและสถานที่เก็บโภคภัณฑ์ และห้ามการยักย้ายโภคภัณฑ์ออกจากสถานที่เก็บ
หรือเปลี่ยนแปลงสภาพของโภคภัณฑ์

ซักซ้อมมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรง COVID 19

คำแนะนำเกี่ยกับการจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การแจ้งข้อมูลต่อพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 กรณีโรคโควิด 19

การรับรองการใช้สุราสามทับ (แอลกอฮอล์) แปลงสภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ เพิ่มเติม

การรับรองการใช้สุราสามทับ (แอลกอฮอล์) แปลงสภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ

การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019)

รวม ประกาศ/คำสั่ง/หนังสือสั่งการ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อกำหนด ออกตามความในมำตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6)
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5)
คู่มือปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการ และกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

คำสั่งนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในในการแก้สถานการณ์ฉุกเฉิน

คำสั่งนายกรัฐมนตรี เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติตาม พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9 แห่ง พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1)

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ

ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีการทางศาสนา และพิธีการต่างๆ
ฐานความผิดและบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

มาตรการดูแลและเยียวยา ผลกระทบจากไวรัสโควิด 19

ประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว