สายด่วนโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น 097-9596765 ,Hotline ศบฉ.ขอนแก่น 063-904167 และ 063 904 2098