กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ อ.กระนวน
ประเภท ชื่อทะเบียนนิติบุคคล รหัสอ้างอิง
ข้าว 1. บริษัทวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ หมู่ 1 หนองกุงใหญ่ จำกัด 72-2318
  2. บริษัทวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ หมู่ 2 ห้วยโจด จำกัด 73-2319
  3. บริษัทวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ หมู่ 6 หนองกุงใหญ่ จำกัด 74-2320
     
มันสำปะหลัง 1. บริษัทวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่บ้านคำเจริญ จำกัด 718
  2. บริษัทวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ หมู่ 3 หนองโก จำกัด 2329
     
อ้อย 1. บริษัทวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ หมู่ 5 หนองกุงใหญ่ จำกัด 2321
  2. บริษัทวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ หมู่ 1 ดูนสาด จำกัด 2322
  3. บริษัทวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ หมู่ 3 ต.ห้วยโจด จำกัด 2323
  4. 2324
  5. 2325
  6. 2326
  7. 2327
  8. บริษัทวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ หมู่ 5 หนองโน จำกัด 2328