กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ อ.เขาสวนกวาง
ประเภท ชื่อทะเบียนนิติบุคคล รหัสอ้างอิง
ข้าว บริษัท เขาสวนกวางไรซ์ จำกัด 1-1720
     
เห็ด 1. บริษัท มัชเคดีวายออร์แกนิค จำกัด 7302
     
อ้อย 1. บริษัทอ้อยแปลงใหญ่เขาสวนกวาง จำกัด 721