กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ อ.อุบลรัตน์
ประเภท ชื่อทะเบียนนิติบุคคล รหัสอ้างอิง
ข้าว 1. หจก.แปลงใหญ่ข้าวตำบลทุ่งโป่ง หมู่ที่ 7 206-9045
2. หจก.วิสาหกิจชุมชน ข้าวแปลงใหญ่ ต.บ้านดง 207-9044
3. หจก.ข้าวอินทรีย์บ้านกุดเชียงหมี 208-6163
     
โค 1. หจก.โคขุนกุดเชียงหมี 2850
     
จิ้งหรีด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่จิ้งหรีดบ้านห้วยทราย 9084
     
ผัก 1. หจก.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่พืชผัก หมู่ 6 กลุ่ม 2 ต.บ้านดง 9080
  2. หจก.เกษตรแปลงใหญ่ บ.นิคม 9085
  3. หจก.เกษตรแปลงใหญ่ บ.นิคม 05_9085 หมู่ 9
     
มันสำปะหลัง 1.หจก.วิสาหกิจชุมชนมันสำปะหลังแปลงใหญ่ ต.ดงใหญ่ 719
  2 .หจก.วิสาหกิจชุมชนมันสำปะหลังแปลงใหญ่ หมู่ 4 ต.บ้านดง 9048
     
ยางพารา 1. หจก.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ยางพาราบ้านบ่อกลางหมู่ 13 ต.บ้านดง 8344
     
อ้อย 1. หจก.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่อ้อยบ้านโคกกลางโนนศิลา 9082
  2. หจก.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่อ้อย ม.6 ต.ศรีสุขสำราญ 9083