กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ อ.น้ำพอง
ประเภท ชื่อทะเบียนนิติบุคคล รหัสอ้างอิง
ข้าว 1. หจก.วิสาหกิจชุมชนกุดน้ำใสนาแปลงใหญ่ 103-1721
2. หจก.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาข้าวแปลงใหญ่ 104-1767
3. บริษัทวิสาหกิจชุมชน แปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว) หมู่ 6 ต.ท่ากระเสริม จำกัด 105-6904
  4. บริษัท เอ็น เอช เจ ไรซ์ จำกัด 106-2389
  5. บริษัท ข้าวแปลงใหญ่คอกคี จำกัด 107-172
  6. ห้างหุ้นส่วนบริษัท บริษัท บี เค ไรซ์ จำกัด 108-6915
  7. บริษัท แปลงใหญ่ โนนพยอม จำกัด 109-1768
  8. บริษัท เค เอ็น รวงทอง จำกัด 110-6913
  9. บริษัท ดี เค ไรซ์ จำกัด 111-6914
     
โค 1. บริษัท ที เอ็ม บีฟ จำกัด 2582
  2. บริษัท วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทั่วไปโคนมน้ำพอง จำกัด 3018
  3. บริษัท วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทั่วไป(โคนม) หมู่ 3 ต.สะอาด จำกัด 6903
     
จิ้งหรีด บริษัท แสนตอ ฟู้ด ไลฟ์ จำกัด 762