กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ อ.บ้านฝาง
ประเภท ชื่อทะเบียนนิติบุคคล รหัสอ้างอิง
ข้าว 1. หจก.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านฝาง 123-6981
2. หจก.วิสาหกิจชุมชน ป่าหวายนั่ง 124-715
3. หจก.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวโสกแต้ ม.7,8 125-9587
     
ข้าวโพด 1. หจก.เรารักเกษตร 814
     
อ้อย 1. หจก.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอ้อยแปลงใหญ่โคกงาม 5525