กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ อ.เมืองขอนแก่น
ประเภท ชื่อทะเบียนนิติบุคคล รหัสอ้างอิง ประเภท ชื่อทะเบียนนิติบุคคล รหัสอ้างอิง
ข้าว
1. หจก.วิสาหกิจชุมชนเมืองเก่า 9-1763 ผัก 1. หจก.วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรทำสวนบ้านโนนเขวา 722
2. หจกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหองหลุบ หมู่ที่ 10 10-1765 2. หจก.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักชุมชนปากเปือย 7274
3. หจก.นาแปลงใหญ่ ม.2 ม.8 11-1757 3. หจก.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักชุมชนปากเปือย 7274-ผักสมุนไพร
4. หจก.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าว ตำบลดอนช้าง 12-1766 4. หจก.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักหนองหัววัว 7873
5. หจก.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าว 5 ดอน 13-713 5. หจก.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักหนองไหล 7876
6. หจก.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวหนองโข่ยรุ่งเรืองทรัพย์ 14-712 6. หจก.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่(พืชผัก) ต.ดอนช้าง 7879
7.หจก.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวหนองบัวดีหมี 15-9038 7. หจก.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่พืชผักหนองตูม 9081
8. หจก.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวหนองแวงสักหลัก 16-7277 8. หจก.วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรทำสวนบ้านโนนเขวา 01-722
9. หจก.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวบ้านโคกฟังโปง 17-1762 9. หจก.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่(พืชผัก) ต.ดอนช้าง 02-7879
10. หจก.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าว ม.17 บ้านค้อ 18-1758 10. หจก.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักหนองไหล 05-7876
11.หจก.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวบ้านทุ่ม 19-1764      
12 หจก.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวบ้านหว้า 20-1761 ฝรั่ง 1. หจก.วิสาหกิจชุมชนฝรั่งกิมจูบึงฉิม 724
13 หจก.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวชุมชนปากเปือย 21-7278      
14. หจก.กลุ่มนาแปลงใหญ ข้าว บ้านผือ หมูที่ 19 22-1755 มันสำปะหลัง 1. หจก.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญมันสำปะหลังหนองแวงสักหลัก 7275
15 หจก.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่โนนรัง 23-1756      
16 หจก.วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ข้าวสำราญ 24-714 ไม้ดอกไม้ประดับ 1. หจก.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับบ้านศิลา 7276
         
โคเนื้อ 1. บริษัท นมขอนแก่น จำกัด (KHONKAEN MILK) 2537 จิ้งหรีด 15 หจก.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่จิ้งหรีดหนองบัวทอง 7881
2. หจก. อนุรักษ์กระบือไทย จำกัด ตำบลบ้านค้อ 7270