ที่
อำเภอ
ที่
อำเภอ
1.

อำเภอเมืองขอนแก่น

14. อำเภอพระยืน
2. อำเภอบ้านฝาง 15. อำเภอมัญจาคีรี
3. อำเภอน้ำพอง 16. อำเภอโคกโพธิ์ชัย
4. อำเภออุบลรัตน์ 17. อำเภอบ้านไผ่
5. อำเภอเขาสวนกวาง 18. อำเภอบ้านแฮด
6. อำเภอกระนวน 19. อำเภอโนนศิลา
7. อำเภอหนองเรือ 20. อำเภอชนบท
8. อำเภอภูเวียง 21. อำเภอพล
9. อำเภอเวียงเก่า 22. อำเภอแวงใหญ่
10. อำเภอชุมแพ 23. อำเภอแวงน้อย
11. อำเภอสีชมพู 24. อำเภอเปือยน้อย
12. อำเภอภูผาม่าน 25. อำเภอหนองสองห้อง
13. อำเภอซำสูง 26. อำเภอหนองนาคำ