- หน้าหลัก
- Link หน่วยงานในจังหวัด
- รายงานอุบัติเหตุทางถนน
- สาระข่าวสาร
- นโยบาย/แผน
- วาระประชุมประจำเดือน
- ประกวดราคา
- กบจ. ขก.
- Download เอกสารสำคัญ
- เรียนรู้ IT
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
- ประวัติเมืองขอนแก่น
- ลักษณะทั่วไป
- สังคมและการปกครอง
- โครงสร้างและบริการพื้นฐาน
- การเมืองการเลือกตั้ง
- คุณภาพชีวิตของประชาชน
- ทำเนียบส่วนราชการ
- หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรรู้
- วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
- คำรับรองการปฎิบัติราชการ
- ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- แนวทางการดำเนินงาน
- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
- สถานที่ท่องเที่ยว
- การเดินทางมาขอนแก่น
- เทศกาลงานประจำปี
- โรงแรม / ที่พัก
- ร้านอาหาร
- ของฝากสินค้าพื้นเมือง
- รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จังหวัดขอนแก่น
TOR
รัฐบาลไทย
Unseen Thailand
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
MOI.GO.TH
MOINET
ekaset.net
เข้าสู่ระบบ
คำรับรองการปฏิบัติราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ปี พ.ศ. ชื่อไฟล์ ว/ด/ป ข้อมูล โหลด
2554     คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 30 พ.ย.54
2553     คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 10 มี.ค.53
2552    คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 cl !err
2551    คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 28 ก.ค.51
2550    คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2550 ส่วนที่ 2 02 ต.ค.49
2550    คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2550 ส่วนที่ 1 02 ต.ค.49
2549    คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2549 ส่วนที่ 3 02 ต.ค.49
2549    คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2549 ส่วนที่ 2 02 ต.ค.49
2549    คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2549 ส่วนที่ 1 02 ต.ค.49
2548    คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2548 05 พ.ค.49
2547    คำรับรองการปฏิบัติราชการ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 29 ธ.ค.46

KPI Template
ปี พ.ศ. มิติ ตัวชี้วัด ชื่อไฟล์ ว/ด/ป ข้อมูล โหลด
2555 1 01   ร้อยละของจำนวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP ของผลผลิตการเกษตรที่สำคัญ ต่อจำนวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการตรวจจากกระท 01 มิ.ย.55
2555 1 02   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของปริมาณผลผลิตการเกษตรของกลุ่มจังหวัด 01 มิ.ย.55
2555 1 03   ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด 01 มิ.ย.55
2555 1 04   ร้อยละของจำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัดที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 01 มิ.ย.55
2555 1 05   1.2.3 ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 30 ก.ค.55
2555 1 05   ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 01 มิ.ย.55
2555 1 06   ร้อยละของหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การจัดระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 01 มิ.ย.55
2555 1 06   1.2.4 ร้อยละของหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การจัดระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 30 ก.ค.55
2555 1 07   1.2.5 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการแบบบูรณาการในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 30 ก.ค.55
2555 1 07   ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการแบบบูรณาการในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 01 มิ.ย.55
2555 1 08   ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานอาหารปลอดภัยเพื่อคุ้มครองสุขภาพ (Safer food for better health) 01 มิ.ย.55
2555 1 08   1.2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานความปลอดภัยเพื่อคุ้มครองสุขภาพ (Safer food for better health) 30 ก.ค.55
2555 1 09   2.1 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (โครงการพัฒนาศักยภาพของห 30 ก.ค.55
2555 1 09   ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ 01 มิ.ย.55
2555 1 10   2.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 30 ก.ค.55
2555 1 10   ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 01 มิ.ย.55
2555 1 11   2.3 ระดับความสำเร็จของดำเนินการตามแผนงาน/โครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจ 30 ก.ค.55
2555 1 11   ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือ 01 มิ.ย.55
2555 1 12   3.1 ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเพื่อลดจำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. 30 ก.ค.55
2555 1 12   ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเพื่อลดจำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. 01 มิ.ย.55
2555 1 13   3.2 ระดับความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 30 ก.ค.55
2555 1 13   ระดับความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไข 01 มิ.ย.55
2555 1 14   ระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของร้อยละการจับกุมผู้กระทำผิดในคดีแต่ละกลุ่มที่เกิดขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 01 มิ.ย.55
2555 1 14   3.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของร้อยละการจับกุมผู้กระทำผิดในคดีแต่ละกลุ่มที่เกิดขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 30 ก.ค.55
2555 1 15   ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 01 มิ.ย.55
2555 1 15   3.4 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 30 ก.ค.55
2555 1 16   ระดับความสำเร็จของการรักษาความปลอดภัยโดยเน้นอุบัติเหตุจราจรทางบก 01 มิ.ย.55
2555 1 16   3.5 ระดับความสำเร็จของการรักษาความปลอดภัยโดยเน้นอุบัติเหตุจราจรทางบก 30 ก.ค.55
2554 1 01   ร้อยละของจำนวนแปลงฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP ของผลผลิตการเกษตรที่สำคัญ (ข้าวหอมมะลิ) ต่อจำนวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการตร 24 ธ.ค.53
2554 1 02   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของปริมาณผลผลิตการเกษตรของกลุ่มจังหวัด (อ้อย) 24 ธ.ค.53
2554 1 03   ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด 24 ธ.ค.53
2554 1 04   ร้อยละของจำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการเตรียมความพร้อมตามระบบมาตรฐาน GAP พืช (ผัก พริก ข้าวโพดฝักสด กุยช่าย) 24 ธ.ค.53
2554 1 05   ร้อยละของจำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัด ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 24 ธ.ค.53
2554 1 06   ร้อยละของจำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่สามารถลดต้นทุนการผลิตต่อไร่ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 24 ธ.ค.53
2554 1 07    ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาสังคมและคุณภาพชีวิต 24 ธ.ค.53
2554 1 08   ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการด้านศิลปะ วัฒนธรรมและศาสนา 24 ธ.ค.53
2554 1 09   ระดับความสำเร็จของการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาและเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก 24 ธ.ค.53
2554 1 10   ร้อยละของหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การจัดระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 24 ธ.ค.53
2554 1 11   ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการแบบบูรณาการในการดำเนินงานคุ้มครอง 24 ธ.ค.53
2554 1 12   ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหาร 24 ธ.ค.53
2554 1 13   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนการใช้บริการแพทย์แผนไทย 24 ธ.ค.53
2554 1 14   ระดับความสำเร็จของการสนับสนุน/ส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 24 ธ.ค.53
2554 1 15   ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายสำคัยเร่งด่วนของรัฐบาล 24 ธ.ค.53
2554 1 16   ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเพื่อลดจำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. 24 ธ.ค.53
2554 1 17   ระดับความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 24 ธ.ค.53
2554 1 18   ระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของร้อยละการจับกุมผู้กระทำผิดในคดีแต่ละกลุ่มที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 24 ธ.ค.53
2554 1 19   ระดับความสำเร็จของการดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 24 ธ.ค.53
2554 1 20   ระดับความสำเร็จของการรักษาความปลอดภัยโดยเน้นอุบัติเหตุ จราจรทางบก 24 ธ.ค.53
2554 2 21   ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 27 ธ.ค.53
2554 2 22   ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กำหนดนโยบาย 27 ธ.ค.53
2554 2 23   ระดับความสำเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน 27 ธ.ค.53
2554 2 24   ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 27 ธ.ค.53
2554 3 25   ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 28 ธ.ค.53
2554 3 26   ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน/ภาพรวม/เงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 28 ธ.ค.53
2554 3 27   ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน 28 ธ.ค.53
2554 4 28   ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 28 ธ.ค.53
2553 1 01   1.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด 03 พ.ค.53
2553 1 03   1.2.2 ร้อยละของจำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัด ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 03 พ.ค.53
2553 1 03   3.5 ระดับความสำเร็จของการรักษาความปลอดภัยโดยเน้นอุบัติเหตุจราจรทางบก 15 ก.ค.53
2553 1 04   1.2.3 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด 03 พ.ค.53
2553 1 05   1.2.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาและเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก 03 พ.ค.53
2553 1 06   1.2.5 ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 03 พ.ค.53
2553 1 07   1.2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหารระดับจังหวัด 03 พ.ค.53
2553 1 08   2.1 ระดับความสำเร็จของการสนับสนุน/ส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 03 พ.ค.53
2553 1 09   2.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 03 พ.ค.53
2553 1 10   3.1 ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเพื่อลดจำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. 03 พ.ค.53
2553 1 11   3.2 ระดับความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 03 พ.ค.53
2553 1 12   3.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของร้อยละการจับกุมผู้กระทำผิดในคดีแต่ละกลุ่มที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 03 พ.ค.53
2553 1 13   3.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 03 พ.ค.53
2553 1 14   3.5 ระดับความสำเร็จของการรักษาความปลอดภัยโดยเน้นอุบัติเหตุจราจรทางบก 03 พ.ค.53
2553 2 04   4. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 15 ก.ค.53
2553 2 06   6. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน 15 ก.ค.53
2553 2 07   7 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กำหนดนโยบาย 15 ก.ค.53
2553 2 15   4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 03 พ.ค.53
2553 2 16   6 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน 03 พ.ค.53
2553 2 17   7 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กำหนดนโยบาย 03 พ.ค.53
2553 2 18   8 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 03 พ.ค.53
2553 2 19   9 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนให้ได้ข้อยุติ 03 พ.ค.53
2553 3 20   10 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 03 พ.ค.53
2553 3 21   11 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน/ภาพรวม/เงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 03 พ.ค.53
2553 4 23   15. ระดับความสำเร็จของของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 03 พ.ค.53
2552 1 01   1.1.1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าผลิตผลการเกษตรสำคัญ(ข้าว อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง โคเนื้อ ไก่เนื้อ ไข่ไก่ สุกร) 03 เม.ย.52
2552 1 03   1.2.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 03 เม.ย.52
2552 1 04   1.2.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 03 เม.ย.52
2552 1 05   1.2.3 ร้อยละของจำนวนเกษตรกร/กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการเตรียมความพร้อมตามระบบมาตรฐาน GAP 03 เม.ย.52
2552 1 06   1.2.4 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด 03 เม.ย.52
2552 1 07   1.2.5 ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 03 เม.ย.52
2552 1 08   1.2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหารระดับจังหวัด 03 เม.ย.52
2552 1 09   1.2.7 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาและเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก 03 เม.ย.52
2552 1 10   1.2.8 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการแบบบูรณาการในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 03 เม.ย.52
2552 1 11   2.1 ระดับความสำเร็จของการสนับสนุน/ส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 03 เม.ย.52
2552 1 12   2.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 03 เม.ย.52
2552 1 13   2.3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล 03 เม.ย.52
2552 1 14   3.1 ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเพื่อลดจำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. 03 เม.ย.52
2552 1 15   3.2 ระดับความสำเร็จของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 03 เม.ย.52
2552 1 16   3.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ ร้อยละการจับกุมผู้กระทำความผิดในคดีแต่ละกลุ่มที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 03 เม.ย.52
2552 1 17   3.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 03 เม.ย.52
2552 1 18   3.5 ระดับความสำเร็จของการรักษาความปลอดภัยโดยเน้นอุบัติเหตุจราจรทางบ 03 เม.ย.52
2552 1 22   7. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 03 เม.ย.52
2552 2 19   4. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 03 เม.ย.52
2552 2 20   5. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน 03 เม.ย.52
2552 2 21   6. ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 03 เม.ย.52
2552 2 23   8. ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 03 เม.ย.52
2552 3 24   9. ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบภายใน 03 เม.ย.52
2552 3 25   10. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 03 เม.ย.52
2552 3 26   11. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 03 เม.ย.52
2552 4 27   12. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) 03 เม.ย.52
2551 1 01   ระดับความสำเร็จของการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Product : GPP) 09 พ.ย.50
2551 1 02   ระดับความสำเร็จการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 09 พ.ย.50
2551 1 03   ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของอาหารสด ตลาดสด ร้านอาหารและแผงลอยที่ผ่านมาตรฐานด้านสาธารณสุข 09 พ.ย.50
2551 1 04   ระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 09 พ.ย.50
2551 1 05   ร้อยละของจำนวนเกษตรกร/กลุ่มเป้าหมายที่ผานการเตรียมความพร้อมตามระบบมาตรฐาน GAP (Pre-Gap) ข้าวหอมมะลิ 09 พ.ย.50
2551 1 06   ระดับความสำเร็จของการดำเนินการป้องกันแก่ไขปัญหาและเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก 09 พ.ย.50
2551 1 07   ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด 09 พ.ย.50
2551 1 08   ระดับความสำเร็จของการจัดการปัญหามลพิษของจังหวัดเป้าหมาย 09 พ.ย.50
2551 1 09   ระดับความสำเร็จของการสนับสนุน/ส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 09 พ.ย.50
2551 1 10   ระดับความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง 09 พ.ย.50
2551 1 11   ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการ เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 09 พ.ย.50
2551 1 12   ระดับคุณภาพในภาพรวมของแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัดที่มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนด 09 พ.ย.50
2551 1 13   ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินสำหรับการดำเนินงานภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด 09 พ.ย.50
2551 1 14   ร้อยละที่ลดลงของจำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. 09 พ.ย.50
2551 1 15   ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งที่เอาชนะยาเสพติด 09 พ.ย.50
2551 1 16   ระดับความสำเร็จในการป้องกันและปราบปรามการเกิดอาชญากรรม 09 พ.ย.50
2551 1 17   ระดับความสำเร็จของการดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 09 พ.ย.50
2551 1 18   ระดับความสำเร็จในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุจราจรทางบก 09 พ.ย.50
2551 2 19   ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 09 พ.ย.50
2551 2 20   ระดับความสำเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน 09 พ.ย.50
2551 2 21   ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 09 พ.ย.50
2551 2 22   ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 09 พ.ย.50
2551 2 23   ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ 09 พ.ย.50
2551 3 24   ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 09 พ.ย.50
2551 3 25   ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 09 พ.ย.50
2551 4 26   ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 09 พ.ย.50
2550 1 01   มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 11 ธ.ค.49
2550 1 02   ร้อยละของจำนวนแรงงานที่ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 ธ.ค.49
2550 1 03   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 11 ธ.ค.49
2550 1 04   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนธุรกิจที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคล 11 ธ.ค.49
2550 1 06   จำนวนสถานบริการสาธารณสุขผ่านการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 11 ธ.ค.49
2550 1 07   ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด 11 ธ.ค.49
2550 1 08   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการ SMEs 11 ธ.ค.49
2550 1 09   ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนหมู่บ้าน/ชุมชน 11 ธ.ค.49
2550 1 10   ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการดำเนินโครงการตามแผนงานเศรษฐกิจพอเพียง 11 ธ.ค.49
2550 1 11   ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 11 ธ.ค.49
2550 1 12   การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ฯ 11 ธ.ค.49
2550 1 13   การสนับสนุนการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุในชุมชน 11 ธ.ค.49
2550 1 14   การให้บริการขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพแก่ประชาชน 11 ธ.ค.49
2550 1 15   ร้อยละที่ลดลงของจำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ 11 ธ.ค.49
2550 1 16   ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งที่เอาชนะยาเสพติด 11 ธ.ค.49
2550 1 17   ระดับความสำเร็จในการป้องกันและปราบปรามการเกิดอาชญากรรม 11 ธ.ค.49
2550 1 18   การดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11 ธ.ค.49
2550 1 19   ตลาดสด ร้านอาหารและแผงลอยที่ผ่านมาตรฐานด้านสาธารณสุข 11 ธ.ค.49
2550 1 20   การรักษาความปลอดภัยโดยเน้นการลดอุบัติเหตุจราจรทางบก 11 ธ.ค.49
2550 2 21   ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 11 ธ.ค.49
2550 2 22   ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม 11 ธ.ค.49
2550 2 23   ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 11 ธ.ค.49
2550 2 24   ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 11 ธ.ค.49
2550 2 25   การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 11 ธ.ค.49
2550 3 26   การลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 11 ธ.ค.49
2550 3 27   การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 11 ธ.ค.49
2550 3 28   การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัด 11 ธ.ค.49
2550 4 29   ระดับความสำเร็จของแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 11 ธ.ค.49
2550 4 30   ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 11 ธ.ค.49
2550 4 31   ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรของจังหวัด 11 ธ.ค.49
2550 4 32   ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล 11 ธ.ค.49
2550 4 33   ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของจังหวัด 11 ธ.ค.49
2550 4 34   ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 11 ธ.ค.49

ตั้งแต่ 27 กันยายน 2548
khonkaen@moi.go.th
© 2003-2005 khonkaen.go.th
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดขอนแก่น
ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel. 0-4333-1515 ,( สป.มท. ) 40422
Fax. 0-4333-1515