- หน้าหลัก
- Link หน่วยงานในจังหวัด
- รายงานอุบัติเหตุทางถนน
- สาระข่าวสาร
- นโยบาย/แผน
- วาระประชุมประจำเดือน
- ประกวดราคา
- กบจ. ขก.
- Download เอกสารสำคัญ
- เรียนรู้ IT
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
- ประวัติเมืองขอนแก่น
- ลักษณะทั่วไป
- สังคมและการปกครอง
- โครงสร้างและบริการพื้นฐาน
- การเมืองการเลือกตั้ง
- คุณภาพชีวิตของประชาชน
- ทำเนียบส่วนราชการ
- หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรรู้
- วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
- คำรับรองการปฎิบัติราชการ
- ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- แนวทางการดำเนินงาน
- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
- สถานที่ท่องเที่ยว
- การเดินทางมาขอนแก่น
- เทศกาลงานประจำปี
- โรงแรม / ที่พัก
- ร้านอาหาร
- ของฝากสินค้าพื้นเมือง
- รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จังหวัดขอนแก่น
TOR
รัฐบาลไทย
Unseen Thailand
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
MOI.GO.TH
MOINET
ekaset.net
เข้าสู่ระบบ
แนวงทางการดำเนินงาน
ปี พ.ศ. ชื่อไฟล์ ว/ด/ป ข้อมูล โหลด
2552    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดขอนแก่น (ก.บ.จ.ขอนแก่น) 18 ก.พ.52
2552    การจัดตั้งกลุ่มจังหวัด กำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 18 ก.พ.52
2552    การกำหนดองค์กรภาคประชาสังคม 06 ก.พ.52
2552    วิธีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด 06 ก.พ.52
2552    นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 06 ก.พ.52
2552    นโยบายและระบบในการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 06 ก.พ.52
2551    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 01 ส.ค.51
2551    หลักการพิจารณาดำเนินงานโครงการ SML 29 เม.ย.51
2551    สรุปสาระสำคัญโครงการ SML 29 เม.ย.51
2551    วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขจังหวัดขอนแก่น ปี 2551 18 ม.ค.51
2551    กระบวนการเรียนรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข ปี 2551 18 ม.ค.51
2551    แบบฟอร์มเสนอโครงการยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข_51 15 ม.ค.51
2551    ระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ดีมีสุข_51 15 ม.ค.51
2551    คู่มือยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข 15 ม.ค.51
2551    วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด ปี 2551 30 ก.ย.50
2551    เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข ปี 2551 30 ก.ย.50
2551    นโยบายแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข ปี 2551 30 ก.ย.50
2550    กรอบงบประมาณยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขปี 2550 (2000ล้าน) 06 ธ.ค.50
2550    กรอบงบประมาณยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขปี 2550 (5000ล้าน) 06 ธ.ค.50
2550    กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการดภายใต้ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขปี2550 30 ก.ย.50

ตั้งแต่ 27 กันยายน 2548
khonkaen@moi.go.th
© 2003-2005 khonkaen.go.th
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดขอนแก่น
ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel. 0-4333-1515 ,( สป.มท. ) 40422
Fax. 0-4333-1515