- หน้าหลัก
- Link หน่วยงานในจังหวัด
- รายงานอุบัติเหตุทางถนน
- สาระข่าวสาร
- นโยบาย/แผน
- วาระประชุมประจำเดือน
- ประกวดราคา
- กบจ. ขก.
- Download เอกสารสำคัญ
- เรียนรู้ IT
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
- ประวัติเมืองขอนแก่น
- ลักษณะทั่วไป
- สังคมและการปกครอง
- โครงสร้างและบริการพื้นฐาน
- การเมืองการเลือกตั้ง
- คุณภาพชีวิตของประชาชน
- ทำเนียบส่วนราชการ
- หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรรู้
- วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
- คำรับรองการปฎิบัติราชการ
- ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- แนวทางการดำเนินงาน
- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
- สถานที่ท่องเที่ยว
- การเดินทางมาขอนแก่น
- เทศกาลงานประจำปี
- โรงแรม / ที่พัก
- ร้านอาหาร
- ของฝากสินค้าพื้นเมือง
- รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จังหวัดขอนแก่น
TOR
รัฐบาลไทย
Unseen Thailand
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
MOI.GO.TH
MOINET
ekaset.net
เข้าสู่ระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

รอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ปี ข้อมูล
ปี พ.ศ. รอบ มิติ ตัวชี้วัด ชื่อไฟล์ ว/ด/ป ข้อมูล โหลด
2555 9  เดือน 1 01   1.1.1 ร้อยละของจำนวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP ของผลผลิตการเกษตรที่สำคัญ ต่อจำนวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการตรวจจากกระ 30 ก.ค.55
2555 9  เดือน 1 02   1.1.2 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของปริมาณผลผลิตการเกษตรของกลุ่มจังหวัด 30 ก.ค.55
2555 9  เดือน 1 03   1.2.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด 30 ก.ค.55
2555 9  เดือน 1 04   1.2.2 ร้อยละของจำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัดที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 30 ก.ค.55
2555 9  เดือน 2 18   4. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 30 ก.ค.55
2555 9  เดือน 2 19   6. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน 30 ก.ค.55
2555 9  เดือน 2 20   7. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 30 ก.ค.55
2555 9  เดือน 3 20   8. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 30 ก.ค.55
2555 9  เดือน 3 21   9. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 30 ก.ค.55
2555 9  เดือน 3 22   10.ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 30 ก.ค.55
2555 9  เดือน 3 23   11. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัด 30 ก.ค.55
2555 9  เดือน 4 23   13. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ 30 ก.ค.55
2555 6  เดือน 1 01   1.1.1 ร้อยละของจำนวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP ของผลผลิตการเกษตรที่สำคัญ ต่อจำนวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการตรวจจ 05 มิ.ย.55
2555 6  เดือน 1 02   1.1.2 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของปริมาณผลผลิตการเกษตรของกลุ่มจังหวัด 05 มิ.ย.55
2555 6  เดือน 1 03   1.2.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด 05 มิ.ย.55
2555 6  เดือน 1 04   1.2.2 ร้อยละของจำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัดที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 05 มิ.ย.55
2555 6  เดือน 1 05   1.2.3 ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 05 มิ.ย.55
2555 6  เดือน 1 06   1.2.4 ร้อยละของหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การจัดระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 05 มิ.ย.55
2555 6  เดือน 1 07   1.2.5 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการแบบบูรณาการในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 05 มิ.ย.55
2555 6  เดือน 1 08   1.2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานอาหารปลอดภัยเพื่อคุ้มครองสุขภาพ (Safer food for better health) 05 มิ.ย.55
2555 6  เดือน 1 09   2.1 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (โครงการพัฒนาศักยภาพของห 05 มิ.ย.55
2555 6  เดือน 1 10   2.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 05 มิ.ย.55
2555 6  เดือน 1 11   2.3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือ 05 มิ.ย.55
2555 6  เดือน 1 12   3.1 ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเพื่อลดจำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. 05 มิ.ย.55
2555 6  เดือน 1 13   3.2 ระดับความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไข 05 มิ.ย.55
2555 6  เดือน 1 14   3.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของร้อยละการจับกุมผู้กระทำผิดในคดีแต่ละกลุ่มที่เกิดขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 05 มิ.ย.55
2555 6  เดือน 1 15   3.4 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 05 มิ.ย.55
2555 6  เดือน 1 16   3.5 ระดับความสำเร็จของการรักษาความปลอดภัยโดยเน้นอุบัติเหตุจราจรทางบก 05 มิ.ย.55
2555 6  เดือน 1 17   ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 05 มิ.ย.55
2555 6  เดือน 1 18   ระดับความสำเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน 05 มิ.ย.55
2555 6  เดือน 1 19   ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 05 มิ.ย.55
2555 6  เดือน 1 20   ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 05 มิ.ย.55
2555 6  เดือน 1 21   ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 05 มิ.ย.55
2555 6  เดือน 1 22   ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 05 มิ.ย.55
2555 12  เดือน 1 03   1.2.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด 04 ก.พ.56
2555 12  เดือน 1 04   1.2.2 ร้อยละของจำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัดที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.) 04 ก.พ.56
2555 12  เดือน 1 05    1.2.3 ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 04 ก.พ.56
2555 12  เดือน 1 06   1.2.4 ร้อยละของหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การจัดระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 04 ก.พ.56
2555 12  เดือน 1 07    1.2.5 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการแบบบูรณาการในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 04 ก.พ.56
2555 12  เดือน 1 08    1.2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานอาหารปลอดภัยเพื่อคุ้มครองสุขภาพ (Safer food for better health) 04 ก.พ.56
2555 12  เดือน 1 09   2.1 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (โครงการพัฒนาศักยภาพของจ 04 ก.พ.56
2555 12  เดือน 1 10    2.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 04 ก.พ.56
2555 12  เดือน 1 11   2.3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวั 04 ก.พ.56
2555 12  เดือน 1 12   3.1 ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเพื่อลดจำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. 04 ก.พ.56
2555 12  เดือน 1 13   3.2 ระดับความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไข 04 ก.พ.56
2555 12  เดือน 1 14    3.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของร้อยละการจับกุมผู้กระทำผิดในคดีแต่ละกลุ่มที่เกิดขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 04 ก.พ.56
2555 12  เดือน 1 15   3.4 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 04 ก.พ.56
2555 12  เดือน 1 16    3.5 ระดับความสำเร็จของการรักษาความปลอดภัยโดยเน้นอุบัติเหตุจราจรทางบก 04 ก.พ.56
2555 12  เดือน 2 04    4. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 05 ก.พ.56
2555 12  เดือน 2 06    6. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน 05 ก.พ.56
2555 12  เดือน 2 07   7. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 05 ก.พ.56
2555 12  เดือน 3 08   8. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 05 ก.พ.56
2555 12  เดือน 3 09   9. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 05 ก.พ.56
2555 12  เดือน 3 10   10. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 05 ก.พ.56
2555 12  เดือน 3 11   11. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 05 ก.พ.56
2555 12  เดือน 3 12   12. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเป้าหมายผลผลิตของจังหวัด (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) 05 ก.พ.56
2555 12  เดือน 3 13   13. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัด 05 ก.พ.56
2555 12  เดือน 4 14   14. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 05 ก.พ.56

SAR Report
ปี พ.ศ. รอบ ชื่อไฟล์ ว/ด/ป ข้อมูล โหลด
2555 09  เดือน   รายงานการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 30 ก.ค.55
2555 06  เดือน   รายงานการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 30 ก.ค.55
2554 12  เดือน   รายงานการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 30 พ.ย.54
2554 09  เดือน   รายงานการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 30 พ.ย.54
2554 06  เดือน   รายงานการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 30 พ.ย.54
2553 12  เดือน    รายงานการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 29 ต.ค.53
2553 09  เดือน   รายงานการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 16 ก.ค.53
2553 06  เดือน   รายงานการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 03 พ.ค.53
2552 12  เดือน   รายงานการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 09 พ.ย.52
2552 09  เดือน   รายงานการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 09 พ.ย.52
2552 06  เดือน   รายงานการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 02 ก.ย.52
2551 12  เดือน   รายงานการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 28 ต.ค.51
2551 09  เดือน   รายงานการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 18 ส.ค.51
2551 06  เดือน   รายงานการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 14 ก.ค.51
2550 12  เดือน   รายงานการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 09 พ.ย.50
2550 09  เดือน   รายงานการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 09 พ.ย.50
2550 06  เดือน   รายงานการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 09 พ.ย.50
2549 12  เดือน   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 30 ต.ค.49
2549 09  เดือน   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 14 ก.ค.49
2549 09  เดือน   รายงานการประเมินผลตนเองของกลุ่มจังหวัด 6.3 จังหวัดขอนแก่น 30 ก.ย.50
2549 06  เดือน   รายงานการประเมินผลตนเองของกลุ่มจังหวัด 6.3 จังหวัดขอนแก่น 30 ก.ย.50
2549 06  เดือน   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 28 เม.ย.49
2548 12  เดือน   รายงานการประเมินผลตนเองของกลุ่มจังหวัด 6.3 จังหวัดขอนแก่น 30 ก.ย.50
2548 12  เดือน   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 25 ต.ค.48
2548 09  เดือน   รายงานการประเมินผลตนเองของกลุ่มจังหวัด 6.3 จังหวัดขอนแก่น 30 ก.ย.50
2548 09  เดือน   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 15 ก.ค.48
2548 06  เดือน   รายงานการประเมินผลตนเองของกลุ่มจังหวัด 6.3 จังหวัดขอนแก่น 30 ก.ย.50
2548 06  เดือน   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 11 เม.ย.48
2547 12  เดือน   รายงานการประเมินผลตนเองของจังหวัดขอนแก่น (SAR) cl !err
2547 09  เดือน   รายงานการประเมินผลตนเองของจังหวัดขอนแก่น (SAR) cl !err
2547 06  เดือน   รายงานการประเมินผลตนเองของจังหวัดขอนแก่น (SAR) cl !err

ผลคะแนนจาก กพร. สรุปการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน
ปี พ.ศ. ชื่อไฟล์ ว/ด/ป ข้อมูล โหลด
2555    สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2554 30 ก.ค.55
2553    สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2553 30 พ.ย.54
2552    สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี2552 cl !err
2551    สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี2551 02 ก.ย.52
2550    สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2550 25 เม.ย.51
2549    สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี2549 30 ก.ย.50
2548    สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี2548 30 ก.ย.50
2547    สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี2547 30 ก.ย.50

ตั้งแต่ 27 กันยายน 2548
khonkaen@moi.go.th
© 2003-2005 khonkaen.go.th
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดขอนแก่น
ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel. 0-4333-1515 ,( สป.มท. ) 40422
Fax. 0-4333-1515