ระบบสารสนเทศโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด

--------------------

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ. 2562
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ. 2561
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ. 2560
การพิจารณาจัดทำคุณลักษณะของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัด
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงมหาดไทย ปี 2559
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2559
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2559
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2558
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2558
ผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด มท. จังหวัดขอนแก่น
ผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
ผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558
ผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงมหาดไทย ปี 2557
 
แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
  1. แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท
  2. แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินเกิน 5 ล้านบาท และคู่มือการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินเกิน 5 ล้านบาท
   
แบบรายงานที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะและราคา โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
  1. แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา (แบบ คกก.มท.01)
  2. แบบรายงานผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (หลังจัดหา) (แบบ คกก.มท.03)
 
แนวทางการดำเนินงานโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนเป็นอิเล็กทรอนิกส์ส่วนประกอบ
  1. รายการเอกสารประกอบการพิจาณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนเป็นอิเล็กทรอนิกส์ส่วนประกอบของ อปท
  2. แบบรายงานการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (แบบ คกก.มท.04)