การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตามแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ ๕ ปีที่หก  
 

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ณ  ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. เป็นวิทยากรบรรยายแนวทางดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ 5 ปีที่หก  (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วน-ราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมรับฟังกว่า 800 คน

 
   
 

การปลูกต้นกล้ายางนา ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  
  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด ร่วมกันปลูกต้นกล้ายางนา ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรในพื้นที่สาธารณประโยชน์ของทุกอำเภอๆ ละ 1 ไร่ ๆ ละ 100 ต้น รวม 54 แปลง  5,319 ต้น มีประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ 12,796 คน  
               
 
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560  
  1. จัดฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จำนวน 100 คน ณ โรงเรียนพิศาลปุณวิทยา  
  2. จัดฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จำนวน 250 คน ณ โรงเรียนมัธยมหนองเขียด    
  3. เข้าค่ายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน 158 คน ณ โรงเรียนพิศาลปุณวิทยา      
               
 
โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน    
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าพัฒนา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น จัดฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันไฟป่าและหมอกควันให้แก่อาสาสมัครป้องกันไฟป่า เพื่อเตรียมความพร้อมในการระวังป้องกัน และเข้าระงับเหตุไฟป่า จำนวน 60 คน  
               
 
การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ. จังหวัดขอนแก่น  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าพัฒนา จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยการเดินทางไปศึกษาดูงานกับหน่วยงานที่ร่วมสนองโครงการพระราชดำริฯ  ได้แก่  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขื่อนอุบลรัตน์) จำนวน ๕๐ คน

 
               

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดขอนแก่น กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

โทร./โทรสาร. 0-4323-9381 e-mail : strategy_kk@hotmail.com